สภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้วติดตั้งระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำจังหวัดแรกในประเทศไทย

นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2560 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาตินำทีมเทคนิคจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(สสนก.) เข้าทำการติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด และอบรมการใช้ข้อมูลเพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้แทนจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ยังมีผู้แทนเครือข่ายลุ่มน้ำปราจีนมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำกับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการติดตั้งระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำนี้จะทำให้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพยากรณ์อากาศ,สถานการณ์น้ำ,น้ำฝน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกษตร การเพาะปลูกพืชทุกชนิด การคาดการณ์ว่าน้ำ,ฝนจะมาเมื่อไหร่แล้วแจ้งให้เกษตรกรทราบว่าควรทำหรือเตรียมการอย่างไร เช่น ช่วงฤดูฝนอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมก็สามารถเตือนเกษตรกรได้ ฤดูแล้งก็สามารถแจ้งเตือนภัยแล้งและเตรียมการรับมือล่วงหน้าจากประเด็นคาดการณ์พยากรณ์อุตุนิยมวิทยาได้ ทั้งนี้ ประโยชน์ของศูนย์ข้อมูลฯยังจะใช้เพื่อการวางแผนทางการเกษตร โดยศูนย์ข้อมูลฯจะจัดทำผังน้ำซึ่งจะทำให้รู้ทิศทางของน้ำว่าไหลไปทางไหน น้ำมีปริมาณเพียงพอต่อภาคเกษตรในจังหวัดหรือไม่ ในจังหวัดสระแก้วมีเครือข่ายเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 731 หมู่บ้าน ตอนนี้อาจจะยังกระจายข้อมูลไปได้ไม่สมบูรณ์เต็ม 100 % แต่จะขับเคลื่อนให้ครบได้ในไม่ช้า เบื้องต้นจะทำการรายงานผ่านไลน์กลุ่ม ซึ่งปีนี้ตั้งเป้าไว้ 100 คนที่จะทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำ ความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่วนในฤดูฝนจะมีรายงานทุกวัน และในเดือนมิถุนายน 2560 สภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้วจะส่งทีมงาน,เกษตรกร,เครือข่ายเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมระบบโปรแกรม GIS (Geographic Information System) หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   เพื่อการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบใช้วางแผนเกษตรกรรมในระยะยาว คาดว่าภายในเดือนกันยายนทุกอย่างน่าจะลงตัวหมด ปีงบประมาณหน้าจะเป็นการขับเคลื่อนอย่างเต็มประสิทธิภาพ และหวังจะให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการใช้ข้อมูลจากศูนย์ฯและสะท้อนสิ่งต่างๆกลับมายังศูนย์ฯเพื่อพัฒนาต่อไปในอนาคต