มติ “ประพัฒน์” นั่งเก้าอี้นายกสมาคมสถาบันชาวนาไทยชั่วคราว

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ในการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดตั้งสถาบันชาวนาไทย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทน 8 สมาคมพร้อมที่ปรึกษา ได้แก่ สมาคมชาวนาข้าวไทย , สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย , สมาคมเครือข่ายชาวนาไทย , สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย , สมาคมชาวนาอีสาน , สมาคมเกษตรกรไทย จ.นครปฐม , สมาคมชาวนาและโรงสีข้าวไทย , ศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดตั้งสถาบันชาวนาไทย ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งในนาม “สมาคมสถาบันชาวนาไทย” ด้วยวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นองค์กรกลางในการประสานงานกับสมาคม,องค์กร และผู้แทนชาวนาไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดให้เป็นปึกแผ่น เป็นเอกภาพมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  เพื่อเป็นองค์กรกลางในการประสานงานกับรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเสนอปัญหา แนวทางและมาตรการในการพัฒนา แก้ปัญหาของชาวนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนา แก้ปัญหาเรื่องข้าวและชาวนา  และเพื่อเป็นองค์กลางในการสืบสานวัฒนธรรมข้าวและชาวนาไทย  ซึ่งที่ประชุมมีมติดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง“สมาคมสถาบันชาวนาไทย”ให้เป็นนิติบุคคลพร้อมเตรียมสรุปข้อบังคับเตรียมยกร่างสรุปในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ต่อจากนั้นจึงทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอธิบดีกรมการข้าว เพื่อให้รับทราบเรื่องสมาคมชาวนาไทยต่างๆมีมติร่วมมือกันจัดตั้ง“สมาคมสถาบันชาวนาไทย”

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดตั้งสมาคมสถาบันชาวนาไทยมีมติให้นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสถาบันชาวนาไทยเป็นคนแรกเพื่อดำเนินการก่อตั้งสมาคมฯให้เป็นปึกแผ่นเป็นระยะเวลา 1 ปี