กยท. จัดกิจกรรม Pitching ผลงาน เฟ้นหา Start Up ด้านนวัตกรรมยางพารา ผลักดันยางพาราสู่ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

นี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดกิจกรรม Pitching ผลงานนวัตกรรม
จากยางพารา ภายใต้โครงการ
Natural Rubber Startup Acceleration Program : Batch 1 เฟ้นหากลุ่มคนต้นแบบสู่การเป็น Start Up ด้านยางพารา ผ่านการตัดสินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คร่ำหวอดในวงการธุรกิจและยางพารา สนับสนุนให้ยางพาราสามารถเป็นธุรกิจ และก้าวสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม

     

โครงการ Natural Rubber Startup Acceleration Program : Batch 1 กิจกรรม Pitching ผลงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางไปสู่การเป็น Startup ด้านยางพารา ตามความร่วมมือของการยางแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในโครงการพัฒนาด้านธุรกิจเทคโนโลยี นวัตกรรมสำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางพารา โดยเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมการ Pitching ผลงานนวัตกรรมจากยางพารา ผ่านระบบออนไลน์ วีดิโอคอนเฟอเรนซ์  และมีผู้ผ่านเข้ารอบเพื่อตัดสินผลงานจำนวน 11 ทีม

สำหรับเกณฑ์การตัดสินผลงานแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพนวัตกรรม และด้าน Innovation Comercialization ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผลงาน นำโดย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติ คุณยุพิน ธนะติวะกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และ ดร. สุรอรรถ ศุภจัตรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)

ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ผลงาน Flexzblast กรวยยางธรรมชาติอุดรูระเบิดสำหรับวิศวกรรมเหมืองแร่ ของบริษัท อิสระ โกลบอล เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ผลงาน แผ่นยางฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ ของบริษัท โกลบอล รับเบอร์ อินดัสเทรียล จำกัด และรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่ผลงาน Rubber Me (Platfrom Online Rubber’s) ของวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมแปรรูปยางพารา ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 3 ทีมนี้ กยท.จะให้การสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้และความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งผลักดันให้ก้าวสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป