มอบโล่คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ

นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลการประกวดคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กับสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด จังหวัดบึงกาฬ พร้อมเยี่ยมชมสวนเกษตรเชิงท่องเที่ยว (เมล่อนนายเกษตร) ของเกษตรกรในพื้นที่ โดยมี ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ นายคำจันทร์ ดาลม ประธานกรรมการ นางสาวนิ่มนวล ศรีรักษา ผู้จัดการ ข้้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ