ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 60 จัดงาน “นมเกษตรทำดี ปีที่ 60” พร้อมดัน “นมเกษตร” มุ่งสู่ธุรกิจเต็มรูปแบบระดับสากล

ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ผลิตสินค้า นมเกษตร และน้ำดื่มตราเกษตร จัดงาน “นมเกษตรทำดี ปีที่ 60” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 60 วางยุทธศาสตร์การดำเนินงานสำคัญในปี 2565 ขับเคลื่อนธุรกิจตั้งเป้าเป็น Holding Company มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ครอบคลุมผู้บริโภคทุกกลุ่ม ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน เน้นพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตาม S-curves BCG Model สอดคล้องวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้วิจัยและสร้างนวัตกรรมระดับโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่าปีนี้เป็นปีสำคัญที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 79 ปี ก้าวสู่ปีที่ 80  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีเป้าหมายสำคัญตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป เพื่อจะขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทุกหน่วยงาน ให้สนับสนุนการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยตาม S-curves BCG Model ด้วยนโยบายเชิงรุกที่เรียกว่า KUniverse โดยอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นส่วนสำคัญที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจประเทศไทย ซึ่งบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัย ในก่ารดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วยบทบาทสำคัญคือ การสร้างองค์ความรู้ให้กับนิสิต เกษตรกร และผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการของ SMEs และเกษตรกรรม ให้บริการรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้า เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของสินค้าและบริการ ติดอาวุธให้เกษตรกร และผู้ประกอบการผ่านงานบริการวิชาการและปรึกษา สร้าง KU Market Place ที่ใช้หลักการเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) สร้าง KU Business Ecosystem  พร้อมทั้งผนึกกำลังการส่งเสริมผ่านทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย  จัดตั้ง Spin-Off Company ภายใต้ KU Holding Company เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สนับสนุนภาคเอกชนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

นมเกษตร

ทั้งนี้ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ ดำเนินกิจการด้วยความใส่ใจสังคม ดูแลทั้งเกษตรกร นิสิต สายส่งนม อีกทั้งการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ตามนโยบายธุรกิจแนวใหม่ตามโมเดล BCG ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น KUniverse โดยคาดหวังว่า ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเป็นหน่วยงานต้นแบบในการสร้างธุรกิจ การจัดตั้ง Holding Company ให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม และตั้งเป้าหมายให้ก้าวไปถึงการเป็นแบรนด์ในระดับสากล เนื่องจากเรามองเห็นถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการขยายผลสู่หน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานเข้าสู่รูปแบบของการทำเป็นธุรกิจให้มากขึ้น

ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

ด้าน ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เปิดเผยว่า ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเป้าหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุนในการผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม  ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ภายใต้ชื่อ “นมเกษตร” ในโครงการ KU Fresh Milk ที่มีผลิตภัณฑ์อื่น อาทิ นมรสชาติต่างๆ 9 รสชาติ โยเกิร์ตรสธรรมชาติ และไอศกรีมโยเกิร์ต นอกจากนี้เรายังผลิตน้ำดื่มตราเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งนับจากนี้ไป เราจะเน้นกลยุทธ์การทำการตลาดเชิงรุก พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง Premium value โดยนมเกษตร ได้จัดให้มีการประกวดไอเดียเชิงนวัตกรรม ในโครงการประกวด Milk Design Contest เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มชนิดเข้มข้น และกรีกโยเกิร์ต ที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับนมเกษตร และการนำเสนอรูปแบบธุรกิจให้นมเกษตร ตอบโจทย์ของผู้บริโภคในยุค 2030 ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนิสิตหลากหลายคณะ

นอกจากนี้ โครงการนมเกษตรทำดีปีที่ 60 เรามีกิจกรรมทำเพื่อสังคม อาทิ กิจกรรมส่งมอบสุขภาพที่ดี โดยการสนับสนุนนมเกษตร ในโอกาสต่างๆ ให้กับสังคม ชุมชน โดยมีเป้าหมายส่งมอบนมเกษตร 60 กิจกรรมหรือชุมชน และยังมีกิจกรรมร่วมสมทบทุน / บริจาค โดยให้บุคลากรของศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. และเครือข่ายอาทิ สายส่ง คนกลาง ตัวแทน ซัพพลายเออร์ เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม นมเกษตรทำดี ปีที่ 60 ตลอดปี 2565 โดยตั้งเป้าการทำดีของบุคลากรของศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก 60 วัน /คน/ปี ผศ. ดร.นุชนาถ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ ดร. รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการน

ด้าน ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวแสดงความยินดี ถึงความสำเร็จของศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการมุ่งมั่นผลิตสินค้าด้วยการใช้องค์ความรู้ การศึกษาวิจัย ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือของผู้บริโภค อีกทั้งมีการต่อยอดทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังสามารถตอบโจทย์ด้านการมุ่งสู่เป้าหมายของ UNSDGs ด้าน Zero Hunger การลดความหิวโหย ลดความยากจน นมเกษตรแบ่งปันและสร้างงานสร้างอาชีพในช่วงการแพร่ระบาดของวิกฤติโควิด-19 ช่วยให้ประชาชนมีงานทำจากการเข้ามาเป็นสายส่งนมให้กับนมเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้นมเกษตร ยังตอบโจทย์เป้าหมายความยั่งยืนด้าน Good Health and Well-being เพราะนมเกษตรเป็นนมเพื่อสุขภาพตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง นับว่าศูนย์ผลิตภัณฑ์นมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้นแบบธุรกิจที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เน้นเรื่องวิถีแห่งความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถสร้างเครือข่ายและบรรลุเป้าหมาย Partnership for the Goals เนื่องจากมีหลายหน่วยงานทางภาคเอกชนได้เห็นถึงโอกาสในการทำธุรกิจและเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายให้นมเกษตรได้เข้าสู่ตลาดสากลต่อไป

เภสัชกร ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ นายกสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เภสัชกร ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ นายกสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แสดงความยินดีที่ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 60 พร้อมให้ความเห็นว่างานวิจัยทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทางศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. ทำมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นมเกษตรมีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ มีวิตามินแร่ธาตุที่จำเป็นเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและมีภูมิต้านทาน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตทุกวันนี้  ในฐานะนายกสมาคม ExMBA ก็จะช่วยผลักดันให้เกิดการต่อยอดทางด้านธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันมีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและสามารถที่จะสร้างเครือข่ายให้นมเกษตรเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังสามารถให้การสนับสนุนทางด้านการตลาด การอบรมให้ความรู้ด้าน Digital Marketing ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก ตามนโยบาย BCG ของมหาวิทยาลัย

นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์ SME ไทยกล่าวชื่นชมว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นมเกษตรได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ด้วยประวัติอันยาวนานได้มีการสั่งสมชื่อเสียงและคุณภาพของนมเกษตร อีกทั้งการพัฒนาแปรรูปต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้อีกหลากหลาย อาทิ โยเกิร์ต และ ชีสเป็นต้น นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มคุณค่าได้ ทั้งนี้ ทางสมาพันธ์ จะร่วมผลักดันนมเกษตร ให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายมากขึ้น ทั้งด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย การทำการตลาดการประชาสัมพันธ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์นมเกษตรสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ SME ในแต่ละพื้นที่ที่สนใจทำธุรกิจได้ เช่นการเป็นสายส่งนม นับว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนำเอาหน่วยงานที่มีศักยภาพ มาสร้างคุณประโยชน์เพื่อช่วยผู้ประกอบการให้มีธุรกิจและกระจายรายได้ ซึ่งต่อไปในอนาคตนมเกษตรจะไม่เป็นเพียง Local Brand แต่จะขยายสู่การเป็นแบรนด์ระดับสากลต่อไป

ภายในงาน “นมเกษตรทำดี ปีที่ 60” มีการแนะนำตัวแทนคนรุ่นใหม่ดื่มนมเกษตร KU Milk ICON  อาทินายนิปุณ แก้วเรือน (น้องต้นกล้า) นิสิตปี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์  น.ส.นันทิภัทร ภาระ (น้องฟ้า) นิสิตปี 1 คณะวนศาสตร์ และนักกีฬาเทควันโดของชมรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายชาคริต วาสประเสริฐสุข (น้องริว) นิสิตปี 2คณะมนุษย์ศาสตร์ และนักกีฬาทีมฟุตบอลเกษตรศาสตร์ เอฟซี  ดร.  ชเว ยอง-ช็อก (โค้ชเช) จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ดร.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน มีการจัดแสดงนิทรรศการ และผลงานนิสิตในโครงการประกวดนวัตกรรมนมเกษตร KU Milk Design Contest / การประกวด Dairy and KU Milk Model โดย ผศ.ดร. อรช กระแสอินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / การประกวด KU Milk and Circular Living Idea โดย รศ.ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทางช่องทาง Email: [email protected]   www.daily.ku.ac.th  FB : นมเกษตร