กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเกษตรกร หลังน้ำท่วมพื้นที่เกษตรภาคใต้

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากที่มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าด้วยหย่อมความกดอากาศต่ำที่พัดผ่านปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีคลื่นลมแรงบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ประมาณ 60-70% ของพื้นที่

โดยคาดว่าจะมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ งหวัดนครศรีธรมราช ปัตตานี นราธิวาส พัทลุง ยะลา และสงขลา พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับความเสียหาย จำนวน 80,153.75 ไร่ แบ่งเป็นข้าว ซึ่งอยู่ในระยะใกล้จะเก็บเกี่ยว จำนวน 53,158 ไร่ พืชไร่และพืชผัก จำนวน 13,436 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ จำนวน 13,559.75 ไร(ข้อมูล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 .)

กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้สำนังานเกษตรจังหวัดในพื้นที่เร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเข้าความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเบื้องต้นหลังน้ำลด และผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว โดยต้องดำเนินการสำรวจความเสียหายให้แล้วสร็จภายใน 30 วัน

ในกรณีที่วงเงินที่จะชดเชยไม่เกิน 5 แสนบาท จะเสนอคณะกรรมการ .... พิจารณาให้การช่วยเหลือเกษตรกร ภายใน 5 วัน หากวงเงินชดเชยเกินกว่า 5 แสนบาท จะต้องเร่งเสนอ .... พิจารณาให้การช่วยเหลือ ภายใน 5 และหากเกินวงเงิน 20 ล้านบาท จะต้องเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อสรุปเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป

สำหรับแนวทางการช่วยเหลือนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรมีโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยและใชในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งดำเนินการผลิตพืชพันธุ์ดีให้เกษตรกรในยามฉุกเฉินมาอย่างต่อเนื่อง

โดยเหตุอุทกภัยภาคใต้ครั้งนี้ได้มอบหมายให้ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรังศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยะลา เตรียมร้อมพันธุ์พืชผักและไม้ผลหลังน้ำลด สำหรับสนับสนุนเกษตรกรทันทีจำนวนกว่า 262,000 ต้น อาทิ พริกเดือยไก่ พริกขี้หนู ะเขือเปราะ มะเขือทศ มะเขือยาว มะเขือพวง ะเพรา แมงลัก กระเจี๊ยบเขียว กล้วยน้ำว้า มะละกอ ทุเรียนบ้าน หมาก กาแฟ ผักเหลียง กระท่อม เป็นต้น ซึ่งเป็นพืชที่เกษตรกรนิยมเพาะปลูกและรับประทานในพื้นที่

รวมทั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศท.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา และสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 5 แห่ง คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัตตานี นราธิวาส พัทลุและยะลา จะสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้จำนวน 58,486 กิโลกรัม และหวเชื้อสำหรับให้เกษตรกรขยายเชื้อเอง จำนวน 5,500 ขวด เพื่อนำไปใช้ฟื้นฟู ป้องกันเชื้อราสาเหตุโรคพืชให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยภายหลังน้ำลด

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือยังคงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าดวยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน .. 2562 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน .. 2564 ในอัตราดังนี้ ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืน้นและอื่นๆ 4,048 บาทต่อไร่ ตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ทั้งนี้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว