ม.มหิดล บนเส้นทางรางวัลคุณภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้รับรางวัลมากที่สุดถึง 8 รางวัล คือ การยังคงมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอันดับโลก (World Class University) ตามยุทธศาสตร์ “Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization” ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ใช้ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ภายใต้เป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แห่งสหประชาชาติ

ท่ามกลางกระแส Disruptive World และภาวะโรคระบาด COVID-19 การใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ทำให้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการกับความท้าทาย และอุปสรรคที่องค์กรต้องเผชิญได้ หนึ่งในกระบวนการที่สำคัญคือการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการในปีก่อนหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านระบบ IT ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และวิทยาเขต ทำให้เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ COVID-19 มหาวิทยาลัยสามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างราบรื่นในทุกพันธกิจ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร และการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ จัดระบบช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบระบบการสื่อสารในภาวะวิกฤติ เพื่อสื่อสารถึงลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และติดตามผลเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤติได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

การได้รับรางวัลคุณภาพถือเป็น milestone สำคัญขององค์กร ที่ไม่เพียงนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ แต่ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหาร และบุคลากรจากทุกคณะ ที่ร่วมกันผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหิดล บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งจะเป็นปลายทางสู่ความสำเร็จที่แท้จริง