เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้

นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานมอบเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ ให้กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนรัง ตำบล สาวิถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายธีรวัฒน์ บุญสม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองประเมินผลและจัดการความรู้งานวิจัย วช. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ของโครงการที่ได้รับการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และได้รับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง “เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้” ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนรัง จังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมในงานได้มีการให้ความรู้และสาธิตการใช้เครื่อง

หลังจากนั้นได้มีการมอบเครื่องดังกล่าวให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนบ้านโนนรัง ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวบ้านหนองช้าง ตำหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเครื่องอบแห้งดังกล่าว เป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช แห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้มีเกษตรกร ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนรัง และผู้แทนของหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ ผู้แทนจาก สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า จ.ร้อยเอ็ด ผู้แทนจาก ธกส. จ.ร้อยเอ็ด และผู้นำจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน