พิธีประกาศราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล

รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะ (อุน-นะ-หะ-เล-ขะ-กะ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานในพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมี พระชนมายุครบ 67 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น 2 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา