คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ คณะทำงาน Food Innopolis สวทช. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมเข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยเมืองนวัตกรรมอาหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย พร้อมด้วย สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะทำงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการเข้าร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเยี่ยมชม Facility ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย ผศ. สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช รศ. วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร. อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ ผศ. ธรรมศักดิ์ พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากรทุกภาคส่วนให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมหน่วยงานห้องปฏิบัติการอาหารทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ ห้องปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร และห้องปฏิบัติการด้านพืช

สำหรับการเยี่ยมชมห้องปฏิบัตการต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งคณะทำงาน Food Innopolis จาก สวทช. ยังได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ต่อไป