กรมการข้าว เชิดชูเกียรติชาวนาไทย จัดใหญ่ 4 ภาค วันข้าวและชาวนาฯ 65

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด งานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจาปี 2565 โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2565 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย บริเวณทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ประชาชนได้ราลึกถึงความสาคัญของข้าว ในฐานะพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน และเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวครบวงจร ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนา และยุวชนชาวนา ที่จะเป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวต่อไปในอนาคต ซึ่งนอกเหนือจากการจัดงานในวันดังกล่าว กรมการข้าวยังได้จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจาปี 2565 ในอีก 3 ภูมิภาค ประกอบด้วยภาคใต้ ณ โรงเรียนบ้านกระอาน อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565 และภาคเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 เพื่อพี่น้องชาวนาและผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้อย่างทั่วถึงทั่วทุกภูมิภาค

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า ภายในงานทุกท่านจะได้รับชมนิทรรศการต่างๆ มากมาย อาทินิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านข้าวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในหลวงรัชกาลที่ 10 นิทรรศการงานวิชาการและงานวิจัยด้านข้าวพันธุ์ใหม่ที่น่าสนใจ รวมไปถึงนิทรรศการด้านนวัตกรรม อาทิ Application “ตัดสินใจ” ซึ่งจะเป็นตัวช่วยชาวนาในการวางแผนก่อนเพาะปลูกข้าว รวมถึงช่วยคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในส่วนของด้านความยั่งยืน อาทิ การใช้สารชีวมวลแทนปุ๋ยที่จะเข้ามาช่วยลดต้นทุนให้กับชาวนา ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตข้าวต่างๆ ที่จะมาจัดแสดงให้ได้รับชม

นอกจากนั้น ยังได้หน่วยงานภาคีเครือข่ายของกรมการข้าวและหน่วยงานนอกภาคมาร่วมจัดนิทรรศการ กว่า 40 หน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท ยันมาร์ เอสพี จากัด บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จากัด และอีกหลายหน่วยงานที่มานาเสนอแนวความรู้ด้านข้าวในรูปแบบต่างๆ