มรภ.ภูเก็ต ชุมนุมองค์ความรู้ 3 สาขา บูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร. ประภา กาหยี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวถึงการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 หัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.ภูเก็ต ร่วมกับราชบัณฑิตยสภา จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ว่า การวิจัยเป็นพันธกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา ในฐานะที่ มรภ.ภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น งานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยจะต้องตอบสนองความต้องการในการพัฒนาและการแก้ปัญหาให้สังคมท้องถิ่น รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และทันสมัยให้คณาจารย์สามารถนำบูรณาการกับการเรียนการสอน นำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะสอดคล้องกับที่สังคมหรือตลาดต้องการ

“การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการส่งเสริมการวิจัยของนักวิจัย เป็นการแสดงผลงานของคณาจารย์และนักวิจัย รวมถึงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการวิจัยในรูปแบบที่หลากหลาย” อธิการบดี มรภ.ภูเก็ต กล่าว

ด้าน ผศ.ดร. กุลวรา สุวรรณพิมล ผู้อำนวยการสถาบัน วิจัยและพัฒนา มรภ.ภูเก็ต กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาและผลงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้พัฒนาสังคมและชุมชน อีกทั้งกระตุ้นให้นักวิชาการและนักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย

“ทั้งยังจะได้สร้างเครือข่ายวงการวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สำหรับการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้มีการนำเสนอผลงานวิจัยสาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ” ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.ภูเก็ต กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด