เกษตรฯจับมือสกว.ทุ่ม100ล้าน สร้างป.เอกสู่ ‘เกษตรอัจฉริยะ’

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รมช.เกษตรฯ เปิดเผยว่า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายที่จะให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร มีความเป็นอยู่และรายได้ที่เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง มีศักดิ์ศรีในสังคม โดยได้วางแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไว้ทั้งเรื่องการพัฒนาศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ทั่วประเทศ การนำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) มาใช้ การทำเกษตรแปลงใหญ่ การผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสินค้าเกษตร ยิ่งไปกว่านั้นการพัฒนาบุคลากรก็จำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เป็น Smart Group โดยเฉพาะการพัฒนา Smart Officer ก็เป็นปัจจัยสำคัญและมีความจำเป็นเช่นกัน นอกจากนี้ยังต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องจักรกล ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตสำคัญ

ในฐานะที่กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงเกษตรฯ ที่ทำงานวิจัยและพัฒนาด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตร จึงเป็นที่คาดหวังของผู้เกี่ยวข้องที่อยากเห็นผลงานในลักษณะที่นักวิจัยจะต้องเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ที่รอบรู้ปราดเปรื่อง ต้องเป็น Smart Officer ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาบุคลากรทั้งเพื่อทดแทนบุคลากรในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ และรองรับการพัฒนาการเกษตรไปสู่ประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ A4 ของ รมว.เกษตรฯ จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากร ภายใต้กรอบโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก (คปก.) ซึ่งภายใต้ความร่วมมือโครงการนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจับต้องได้ตามที่ รมว.เกษตรฯ คาดหวัง และเกิดอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีงานวิจัยและพัฒนาเป็นจุดผลักดันสำคัญที่ทำให้เกิดมูลค่าทางการค้า และก้าวทันโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว

ศาสตรจารย์  น.พ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะมุ่งสนับสนุนความร่วมมือในงานวิจัย และพัฒนานักวิจัยระดับปริญญาเอก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบวิจัยด้านการเกษตรของประเทศ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานของภาครัฐแห่งแรกที่จะได้รับการสนับสนุนจาก สกว. ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและ สกว. ในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ปี 2560-2579 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกเพื่อหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง  สกว.ยินดีให้การสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรให้แก่กรมวิชาการเกษตรเป็นระยะเวลา 5 ปี จำนวนปีละ 10 ทุน  รวม 50 ทุน ทุนละประมาณ 2 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าโดยรวมกว่า 100 ล้านบาท 

ขณะที่ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ระบุว่ากรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตพืช และเครื่องจักรกลการเกษตร ขณะนี้อยู่ในภาวะขาดแคลนบุคลากรที่มีความชำนาญในสาขาที่สำคัญ รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาด้านการเกษตรและด้านเศรษฐกิจตามนโยบายประเทศไทย4.0 จำนวน 20 สาขา เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืช อนุกรมวิธานพืช เทคโนโลยีชีวภาพ การเกษตรแม่นยำ การผลิตพืชในโรงเรือน  เกษตรกลวิธานขั้นสูง วิทยาการหุ่นยนต์ เทคโนโลยีเซนเซอร์ นาโนเทคโนโลยี แบบจำลองการประเมินผลผลิตและพยากรณ์การผลิตขั้นสูง เป็นต้น