นครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม จับมือ โรงไฟฟ้าขนอม และภาคีเครือข่าย อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปอาหารทะเลอินทรีย์

เมื่อเร็วๆ นี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม โดย ดร. สุพร ฤทธิภักดี หัวหน้าสาขาวิศวกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ นักศึกษา และคณะทำงาน ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด จัดอบรมการจัดทำมาตรฐานแปรรูปอาหารทะเลอินทรีย์ (การแปรรูปปลาหวานสมุนไพรหญ้าหวานด้วยเครื่องตากพลังงานแสงอาทิตย์) ณ กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลอ่าวเสด็จ บ้านเลขที่ 18/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย เป็นประธานในการเปิดอบรม, คุณราตรี มั่งคั่ง ผู้จัดการบริการ งาน CSR บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในนามผู้สนับสนุนการอบรมกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดอบรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สำหรับ มทร.ศรีวิชัย นั้นนอกเหนือพันธกิจหลักด้านการเรียนการสอนผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว มทร.ศรีวิชัย ยังมีพันธกิจหลักในการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย เช่น การถ่ายทอดงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์สู่ชุมชน ภายใต้การอบรมการจัดทำมาตรฐานแปรรูปอาหารทะเลอินทรีย์ (การแปรรูปปลาหวานสมุนไพรหญ้าหวานด้วยเครื่องตากพลังงานแสงอาทิตย์) นั้น สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในระบบครัวเรือน ระบบกลุ่มวิสาหกิจ และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงในส่วนของผลิตภัณฑ์ประมงที่สามารถนำมาสร้างรายได้ สร้างมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ด้าน คุณราตรี มั่งคั่ง ผู้จัดการบริการ งาน CSR บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด กล่าวว่า สืบเนื่องจากการจัดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตร ครั้งที่ 2 ภายใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยนผลผลิตข้าวอินทรีย์และอาหารทะเล “ข้าวใหม่ ปลามัน” ที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมานั้น จังหวัดสุรินทร์ ได้นำข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มาแลกกับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในส่วนผลิตภัณฑ์ประมงยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการด้านอินทรีย์ ดังนั้น กิจกรรมการอบรมการจัดทำมาตรฐานแปรรูปอาหารทะเลอินทรีย์ในครั้งนี้จึงเป็นที่มาและเป็นแรงผลักดันให้ทาง บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ในการต่อยอดนวัตกรรมตู้อบลมร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ตากปลาได้ตลอดเวลา โดยตู้สามารถป้องกันเรื่องของแมลงและสิ่งรบกวนต่างๆ ได้อย่างดี ใช้งานได้ง่าย