เกษตรฯ ส่งทีมเฉพาะกิจลุยตรวจสต๊อกยาง

กรมวิชาการเกษตร ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ยาง ส่งทีมเฉพาะกิจเช็คปริมาณยางให้สอดคล้องความเป็นจริง ดึงเจ้าหน้าที่ กยท. เสริมทีม หวังใช้เป็นข้อมูลแก้ปัญหาราคา ป้องกันการเก็งกำไรในตลาด ส่งผลกระทบราคาซื้อขายยางจริงของเกษตรกร

นายสุวิทย์ ขัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคายางที่ตกต่ำในขณะนี้ กรมวิชาการเกษตรในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 ได้รับข้อสั่งการจาก พล.อ ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 3 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมยางซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทยเพิ่มเติม เพื่อร่วมกันออกตรวจสอบสต๊อกยางของโรงทำยางและ ผู้ค้ายางที่ขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมยาง 2542 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีการซื้อยาง บัญชีการจำหน่ายยาง และปริมาณยางคงเหลือของสถานประกอบการเกี่ยวกับยาง เพื่อตรวจสอบว่ามีรายละเอียดสอดคล้องกับที่เคยแจ้งให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบในแต่ละเดือนตามที่ พ.ร.บ.ควบคุมยางฯ กำหนดหน้าที่ให้ผู้ค้ายางต้องทำบัญชีการซื้อยาง บัญชีการจำหน่ายยางและปริมาณยางคงเหลือทุกเดือน และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ทราบทุกเดือนหรือไม่ เพื่อเป็นการตรวจสอบสต๊อกยางของตลาดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านราคาและการซื้อขายยางที่ไม่เป็นไปตามกลไกตลาดปกติ สร้างความโปร่งใสในการซื้อขาย

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า โดยปกติพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ควบคุมยางของกรมวิชาการเกษตรได้ออกตรวจสอบปริมาณยางในสต็อกของโรงทำยาง และผู้ค้ายาง ในพื้นที่รับผิดขอบทุกเดือน แต่การออกตรวจสอบในครั้งนี้จะเป็นการตรวจสอบเฉพาะกิจ โดยระดมเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรในส่วนภูมิภาคและเจ้าหน้าที่จาก กยท.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ยางเพิ่มเติมร่วมตรวจสอบสต๊อกยางด้วย โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบชุดเดิมทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมและเป็นพี่เลี้ยงนำเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติมดังกล่าวออกตรวจสอบสต๊อกยางด้วย โดยก่อนออกตรวจสอบพนักงานเจ้าหน้าที่จะทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าและกำหนดวัน เวลา ที่จะเข้าไปตรวจสอบ ซึ่งการออกตรวจสอบเฉพาะกิจในครั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงปริมาณยางที่มีอยู่อย่างแท้จริงในตลาด สะท้อนข้อเท็จจริงและไม่ให้เกิดการบิดเบือนด้านราคาขาย ป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม ไม่ทำให้ราคายางผันผวน จากการเก็งกำไรในตลาดล่วงหน้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายยางจริงของเกษตรกร