กศน.ชัยภูมิ อบรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้ว่างงานยุคโควิด

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนไทยอย่างรุนแรงในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ภาคการผลิต และการลงทุนปรับตัวลดลง ทำให้สภาพคล่องทางธุรกิจประสบปัญหา หลายกิจการต้องปิดตัวลง เกิดการอพยพแรงงานเมืองย้ายถิ่นสู่ภาคเกษตรจำนวนมาก รัฐบาลเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยดูแลช่วยเหลือชาวบ้านให้มีอาชีพและรายได้ยั่งยืน

ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลชีบน สังกัด กศน.อำเภอบ้านเขว้า

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ได้ดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จัดหลักสูตรระยะสั้นให้ความรู้ และฝึกทักษะอาชีพที่เน้นการต่อยอดอาชีพเดิม การสร้างอาชีพใหม่และอาชีพเสริม เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป ผู้ว่างงาน และผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน

ก่อนหน้านี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดชัยภูมิ ได้สั่งการให้สำนักงาน กศน.ได้เข้าไปสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละสาขาอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้ นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า ทางสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดหลักสูตรอาชีพ 3 รูปแบบ ดังนี้

ดร. จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดชัยภูมิ (คนกลาง) และคณะ
โครงการอบรมอาชีพ การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร
  1. กลุ่มสนใจหลักสูตร 1-30 ชั่วโมง ได้แก่

1) การจัดตามความสนใจของผู้เรียนที่รวมกลุ่มตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป 2) การจัดโดยผู้เรียนสมัครเรียน ณ สถานที่จัด อาทิ กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามความถนัด กิจกรรมการแปรรูปสมุนไพรต้านโควิด-19 ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการฝึกอาชีพ จำนวน 41,696 คน

  1. กลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร 31 ชั่วโมงขึ้นไป โดยจัดกิจกรรมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อาทิ การทอผ้ามัดหมี่ การนวดแผนโบราณ ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการฝึกอาชีพ จำนวน 35,661 คน
  2. โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ จัดอบรมอาชีพระยะสั้นในหลักสูตรต่างๆ อาทิ การทอผ้าขาวม้าลาย มีผู้ผ่านการฝึกอาชีพ จำนวน 4,175 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียนและชุมชน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริม และพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป

 

กศน.ตำบลชีบน

กศน.ตำบลชีบน ในสังกัด กศน .อำเภอบ้านเขว้า สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ เป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบด้านการอบรมอาชีพให้แก่ผู้ว่างงานในยุคโควิด กศน.ตำบลชีบน มีการบูรณาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ ทำให้มีศักยภาพ และมีทางเลือกในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียน และมีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้านให้อยู่คู่กับประชาชน ชุมชน และสังคม

 

อบรมอาชีพการทำแหนมหมู

ตัวอย่างของการปฏิบัติตนที่เห็นได้ชัดเจน เช่น การทำเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชสมุนไพร การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวัน สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเอง ครอบครัว และสร้างสังคม พร้อมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ยังได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำน้ำยาอเนกประสงค์ จำนวน 16 ชั่วโมง กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) การทำน้ำยาอเนกประสงค์ จำนวน 16 ชั่วโมง ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านหินลาด ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นางนิอร       สุพมาตย์ เป็นวิทยากร และ นางสาวณัฐปภัสร์ มุ่งวิชา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเป็นผู้นิเทศกิจกรรม

หลักสูตรการสานหมวกด้วยผักตบชวา

และยังได้จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ  (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า จำนวน 20 ชั่วโมง ให้กับชาวบ้านยางนาดี หมู่ที่ 10 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นางทองจิ้ม วงศ์จักษุ เป็นวิทยากรให้ความรู้

 

“หมวก กระเป๋ารักษ์โลก”

“หมวก กระเป๋ารักษ์โลก” เป็นหนึ่งในโครงการอบรมอาชีพของ กศน.ตำบลชีบน ที่เป็นสินค้านวัตกรรมดีมีประโยชน์ใช้ได้จริง (Good Innovation) ทั้งนี้ ครู กศน. ตำบลชีบน ได้รับมอบหมายจาก กศน.อำเภอบ้านเขว้า ให้จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ซึ่งเป็นหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของชุมชน เน้นการบูรณาการเนื้อหาสาระภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริงอย่างมีคุณภาพ

อบรมอาชีพการทอผ้าขาวม้าลาย

 

กศน. ตำบลชีบน ได้จัดการเรียนการสอน “หลักสูตรการสานหมวกด้วยผักตบชวา” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นความต้องการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของคนในชุมชน มีความเหมาะสมกับบริบทในชุมชน สอดรับกระแสแฟชั่นรักษ์โลกที่นิยมนำวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างเป็นชิ้นงานเพื่อต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการยกคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และถ่ายทอดความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านไปยังคนรุ่นต่อไป เพื่อไม่ให้ความรู้สิ้นสูญแล้ว ยังสนับสนุนให้ประชาชนมีแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเอง ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมการทำสายคล้องหน้ากากอนามัย (แมส)

กศน. ตำบลชีบน ได้นำผลิตภัณฑ์ “หมวกสานจากผักตบชวา” มาเพิ่มมูลค่าเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ในรูปแบบ “หมวก กระเป๋ารักษ์โลก” เป็นนวัตกรรมที่ผู้เรียน วิทยากร และคณะครู กศน.ตำบลชีบน ได้ร่วมกันคิดประดิษฐ์ขึ้นมา ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาและผ้าฝ้ายมีจุดเริ่มต้นมาจากการนำวัชพืชที่ไม่มีประโยชน์และสร้างมลพิษทางน้ำของชุมชน มาใช้โดยการนำต้นผักตบชวามาตากแห้งแล้วนำมาสานประดิษฐ์เป็นของใช้ เช่น หมวก กระเป๋า ฯลฯ แล้วนำผ้าขาวม้าฝ้ายที่ชุมชนทอมาเป็นส่วนประกอบของกระเป๋า สามารถใช้เป็นทั้งหมวก และกระเป๋า ได้ตามความต้องการทำให้ผลิตภัณฑ์ “หมวก กระเป๋ารักษ์โลก” สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในเรื่องเทรนด์ “รักษ์โลก” ที่นิยมสินค้าแฟชั่นที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบข่าวจาก สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ กศน.ตำบล ชีบน กศน.อำเภอบ้านเขว้า สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354