มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลผลงานนวัตกรรม ระดับนานาชาติ จากการส่งผลงาน 70 ประเทศทั่วโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อเนก สาวะอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ บุญเนตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อาจารย์อัครเดช ศิวรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ที่ได้รับรางวัล  SILVER MEDAL และรางวัลพิเศษ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ INTERNATIONAL SPECIAL AWARD Eurobusiness-Haller & Haller Pro Inventio Foundation ผลงานนวัตกรรม เรื่อง Bao Bao [Eco-friendly Bags from Rice Sacks] เบาเบา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีนา อีสามะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี วิทยาลัยรัตภูมิ ที่ได้รับรางวัล GOLD MEDAL และรางวัลพิเศษ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ CANADIAN SPECIAL AWARD Innovation Initiative Co-operative Inc. “The Inventors Circle” ผลงานนวัตกรรม เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีนา อีสามะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี วิทยาลัยรัตภูมิ ที่ได้รับรางวัล GOLD MEDAL และรางวัลพิเศษ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ CANADIAN SPECIAL AWARD Innovation Initiative Co-operative Inc. “The Inventors Circle” ผลงานนวัตกรรม เรื่อง กระเป๋าเชือกกล้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรัตน์ เลาหประภานนท์ อาจารย์ศรินทร์รัตน์ จิตจำ อาจารย์ทิยานันท์ สวนกูล และ นายภูเทพ วู่นา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล  GOLD MEDAL และรางวัลพิเศษ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ CANADIAN SPECIAL AWARD Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) ผลงานนวัตกรรม สูตรและกรรมวิธี การผลิตโลชั่นบำรุงผิวกายที่มีส่วนผสมของสารสกัดหนอนตายหยาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น ดร.สุธาสินี ทองนอก อาจารย์ธีระพงค์ หมวดศรี อาจารย์อดิเรก ชัยฤกษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล SILVER MEDAL และรางวัลพิเศษ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ INTERNATIONAL SPECIAL AWARD World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) ผลงานนวัตกรรม เรื่อง สูตรและกรรมวิธีการผลิตอาหารขบเคี้ยวข้าวกล้องไร่นครเสริมโปรตีนผงจิ้งหรีดด้วยเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี มากอ้น วิทยาลัยรัตภูมิ รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิลป์ สีเผือก คณะเกษตรศาสตร์ ดร.กฤษฎา พวงสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ประชิด พรหมสุวรรณ วิทยาลัยรัตภูมิ ได้รับรางวัล GOLD MEDAL และรางวัลพิเศษ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ INTERNATIONAL SPECIAL AWARD Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) ผลงานนวัตกรรม กระบวนการตรวจสอบและควบคุมการเพาะเลี้ยงเห็ดแครงในโรงเรือน

รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี หอมเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ธัญวลัย จิรันดร คณะศิลปศาสตร์ ดร.พิมพิศา พรหมมา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้รับรางวัล GOLD MEDAL และรางวัลพิเศษ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ TOP 10 BEST INVENTION AWARDS Overall Selection of the Top 10 Best Inventions in iCAN 2022 ผลงานนวัตกรรม เรื่อง ผลงานนวัตกรรม เรื่อง ส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์จากใบตาลโตนด จากการแข่งขัน The 7th ANNUAL iCAN 2022 ผ่านรูปแบบออนไลน์