กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดช่องทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือ e-Form สำหรับเกษตรกรรายใหม่ทุกราย ไม่จำกัดพืชและเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เริ่มแล้ววันนี้

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปี 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการเพิ่มช่องทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือ e-Form โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เริ่มนำร่องใช้ระบบ e-Form สำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นในพื้นที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนด น.ส.4 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

โดยปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทำการพัฒนาระบบ e-Form และเปิดให้ใช้งานได้กับเกษตรกรรายใหม่ทุกรายที่ทำการเพาะปลูกหรือประกอบกิจกรรมทางการเกษตร เช่น ปลูกข้าว ปลูกผัก ปลูกผลไม้ ปลูกพืชแบบสวนผสม ทำนาเกลือสมุทร และเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ โดยไม่จำกัดเอกสารสิทธิที่ดิน ซึ่งจะเปิดให้ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

นายเข้มแข็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ e-Form เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร และตอบโจทย์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ซึ่งการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ รวมทั้งความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ตามโครงการที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดทำขึ้น จึงขอให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 กับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน สำหรับนำข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต การตลาดและส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงใช้ในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ

เกษตรกรรายใหม่สามารถขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ efarmer.doae.go.th โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการแล้ว เกษตรกรจะสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ e-Form ได้ทันที และยังสามารถติดตามผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบได้ด้วย ส่วนในช่องทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเดิมที่ให้บริการคือ สำนักงานเกษตรอำเภอ และแอปพลิเคชั่น Farmbook ยังสามารถใช้งานได้เช่นเดิม แนะนำให้สอบถามทางโทรศัพท์ไปยังสำนักงานเกษตร อำเภอใกล้บ้านหรือที่ท่านสะดวก เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงช่วงการระบาดของโรคโควิด-19