ม.มหิดล ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย เตรียมขยายขอบเขตปฏิบัติการ Mobile Stroke Unit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชันยากร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพกระบวนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้จัดการโครงการฝ่ายวิศวกรรมประจำโครงการ “Mobile Stroke Unit มหาวิทยาลัยมหิดล” ซึ่งดำเนินการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาแล้วโดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่งทีมปฏิบัติการหน่วยรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันเคลื่อนที่ (Mobile Stroke Unit) ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการผนึกกำลังกันของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานชั้นนำด้านการแพทย์และวิศวกรรมระดับสากล กับเครือข่ายพันธมิตร เช่น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ 1669 และหน่วยงานต่างๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ปัจจุบัน การปฏิบัติการของทีมมีระยะเวลาปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยเฉลี่ยที่ “28 นาที” เมื่อได้รับแจ้งให้ออกปฏิบัติการ ซึ่งเร็วกว่าระยะเวลาเฉลี่ยที่โรงพยาบาลทั่วไปทำได้ คือ 40-50 นาทีตามแต่ละพื้นที่ เป็นผลให้สามารถลดโอกาสความพิการและเสียชีวิตของผู้ป่วยลงได้มาก

“Mobile Stroke Unit มหาวิทยาลัยมหิดล” ประกอบด้วยรถ Mobile Stroke Unit ระบบสื่อสารการแพทย์ทางไกลระบบอำนวยการปฏิบัติการ ระบบบริหารสารสนเทศทางการแพทย์ และระบบการฝึกบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบกับกระบวนการพัฒนา ทดสอบ และควบคุมอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐาน โดยหวังว่า การปฏิบัติการของ “Mobile Stroke Unit มหาวิทยาลัยมหิดล” จะช่วยให้ปวงชนชาวไทยห่างไกลจากอัมพาตที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยทั่วถึง