มทร.ศรีวิชัย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOA) ในด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร. นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ว่าที่ร้อยตรีจรินทร์ ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือในด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษา ร่วมมือในด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน นักศึกษา ร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากร ร่วมมือในด้านการสนับสนุนการฝึกฝนแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิจัย และร่วมมือในด้านการสนับสนุนทรัพยากรวิทยากรและแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น