“Feed innovation Week 2022” CPF ก้าวสู่ครัวโลกแห่งนวัตกรรม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ผ่านงาน “Feed innovation Week 2022” โดยจัดขึ้นในแนวคิด Feed Business Innovation for Customer Centric “เพื่อสร้างนวัตกรรมโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 เวทีคัดเลือกผลงานนวัตกรรมของธุรกิจอาหารสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในรอบปี ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ตอกย้ำความเป็นผู้นำ “ครัวโลกแห่งนวัตกรรม”

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทนำแนวทางการสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบด้วย TRIZ ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรม และ Kaizen ซึ่งเป็นกลยุทธ์การบริหารงานแบบญี่ปุ่น มาพัฒนานวัตกรซีพีเอฟ โดยทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ (Farm) และธุรกิจอาหาร (Food) ต่างส่งเสริมให้บุคลากรของตนเองพัฒนาสู่การเป็นนวัตกรผู้สร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนธุรกิจให้ก้าวหน้า ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการใช้ระบบ IT เข้ามาช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงาน นำไปสู่การพัฒนาคู่ค้าให้เติบโตไปด้วยกัน

สำหรับธุรกิจอาหารสัตว์ ได้จัดเวทีแสดงผลงานนวัตกรรมอันโดดเด่นในทุกๆปี ในงาน “Feed innovation Week 2022” โดยในปีนี้มีการจัดงานในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ทั้งในรูปแบบการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค จังหวัดสระบุรี และถ่ายทอดสดกิจกรรมตลอด ระยะเวลาจัดงาน 1 สัปดาห์เต็ม ในช่วงวันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศ ให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน 3i คือ i1 ผลงานประเภทการปรับปรุงงาน (Improvement), i2 ผลงานประเภทสร้างสิ่งใหม่ (Invention) และ i3 ผลงานประเภทนวัตกรรม (Innovation) ที่เหล่านวัตกรได้คิดค้นและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง