ผังเมือง มทร.ศรีวิชัย จับมือ เทศบาลเมืองคลองแห ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอต้นแบบแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห พร้อมด้วย นางสาวทัชชา บำเรอจิต รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองคลองแห ร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอต้นแบบแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ต่อชุมชน

โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ตามโครงการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” มี อาจารย์นนทรส ภัคมาน อาจารย์ภาควิชาการผังเมือง และ      อาจารย์ณัฐชนา นวลยัง อาจารย์หลักสูตรสาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำคณะนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมพูดคุย เสนอแนวทางท่องเที่ยวและกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนตำบลคลองแห เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนตำบลคลองแห และจัดทำสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป