นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม รับทุน บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เพื่อสนับสนุนการศึกษาอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาแบบต่อเนื่อง ครั้งที่ 7

เมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม มอบหมายให้ ดร. อาภรณ์ แกล้วทนงค์ และ อาจารย์กมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการบัญชี นำนักศึกษาจำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวนฤมล ธรรมเสวต และ นายวิวัฒน์ เกียรติศักดิ์ นักศึกษาหลักสูตรวิชาการบัญชี เข้ารับทุนการศึกษา ทุนละ 40,000 บาท จาก บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

โดยมี นายโกศล ศิริวาลย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เป็นผู้มอบ ภายใต้ “ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาแบบต่อเนื่องครั้งที่ 7 ประจำปี 2565” สำหรับทุนดังกล่าว มอบให้แก่นักเรียนที่เรียนอยู่ในอำเภอขนอม ระหว่างปีการศึกษา 2565 – 2568 เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยเป็นผู้มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตอาสา เสียสละเพื่อสังคม และมีความสามารถ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ และผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ของสถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาของรัฐ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว และพี่น้องประชาชนในชุมชน อำเภอขนอม ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา, ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) และ ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำนวน 42 ทุน เป็นเงิน 1,210,000 บาท