ธ.ก.ส. จับมือเจียไต๋ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมแกร่งภาคการเกษตรผลักดันศักยภาพเกษตรกรไทย

ธ.ก.ส. จับมือ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ยกระดับภาคเกษตรไทยไปสู่ความยั่งยืนภายใต้ BCG Modelโดยเติมความรู้ในการวางแผนการผลิต เพื่อตอบโจทย์ทำการเกษตรอย่างมืออาชีพผ่านการนำเทคโนโลยีนวัตกรรม รวมถึงเครื่องจักรกลการเกษตรมาขับเคลื่อนการผลิตไปสู่เกษตรมูลค่าสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานระดับสากล การเชื่อมโยงการตลาด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ พร้อมเติมทุนผ่านสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรการเกษตร (ธ.ก.ส.) และ นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรมูลค่าสูง” เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในภาคเกษตรกรรม การเติมองค์ความรู้ในการวางแผนการผลิตที่สามารถสร้างกำไร พร้อมสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเสริมศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตรไทยไปสู่ตลาดโลก ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารทาวเวอร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่

นายธนรัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส. ตระหนักถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการพัฒนาและยกระดับภาคเกษตไทย มุ่งเน้นการเกษตรมูลค่าสูง ทั้งพืชผัก   ผลไม้ และสมุนไพรไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตที่ตรงกับความต้องการของตลาดและมีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. และบริษัท เจียไต๋ จำกัด ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูก ตอบโจทย์ปัญหาทำการเกษตรอย่างไรไม่ให้ขาดทุนและมีกำไรจากการลงทุนรวมถึงการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องจักรกลการเกษตรมาปรับใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผลิตให้เกษตรกรอย่างตรงจุด ทั้งกระบวนการผลิต การแปรรูป การเชื่อมโยงการตลาด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ซึ่ง ธ.ก.ส. จะเชื่อมโยงเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้ามาเรียนรู้ พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำผ่านสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4 ต่อปี วงเงินรวมกว่า 60,000 ล้านบาท

นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารบริษัท เจียไต๋ จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยประสบการณ์ทางการเกษตรมากว่าศตวรรษ เจียไต๋พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและพร้อมอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทยในทุกสถานการณ์ จึงร่วมมือกับ ธ.ก.ส. ริเริ่มโครงการที่จะสามารถผลักดันศักยภาพในการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรไทยก้าวไปอีกขั้น สู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพที่มีความมั่นคงทางรายได้และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ โดยเจียไต๋ในบทบาทของโชลูชั่น โพรไวเดอร์ จะส่งมอบโซลูชั่นทางการเกษตรให้กับเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้การเพาะปลูก การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ทั้งการวางแผนการผลิต การจัดการหลังเก็บเกี่ยว (post-harvest management) การแนะแนวด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเพาะปลูก รวมถึงการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการปลูกพืชมูลค่าสูงอย่างเมล่อน ซึ่งเป็นที่นิยมและตลาดมีความต้องการสูง

นอกจากนี้ จะนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรมาปรับใช้ในกระบวนการผลิต เช่น โดรนเพื่อการเกษตรและโรงเรือนอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ เพิ่มคุณภาพในการเพาะปลูกและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต ทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรมีรายได้ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เจียไต๋พร้อมให้ความร่วมมือในด้านอื่นๆ กับ ธ.ก.ส. เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศไทย ความร่วมมือระหว่างสององค์กรแห่งภาคการเกษตรไทยในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งพันธกิจในการต่อยอดการพัฒนาการเกษตรของไทย โดยบันทึกข้อตกลงครั้งนี้กำหนดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ร่วมลงนามเป็นต้นไป ถึงวันที่  31 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร www.baac.or.th และเว็บไซต์เจียไต๋ www.chiataigroup.com