นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย คว้า 7 รางวัล ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี นำทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมส่งผลงานชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประกวดชุมชนนวัตกรรมเทคโนโลยีพร้อมใช้และนวัตกรดีเด่น ในงานประกวดชุมชนนวัตกรรม เทคโนโลยีพร้อมใช้และนวัตกรดีเด่น “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2563-2564 สำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม

งานนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้คัดเลือกผลงานเด่น 9 ผลงาน ใน 3 ประเภทการประกวด ชุมชนนวัตกรรมเข้มแข็ง นวัตกรรมพร้อมใช้ นวัตกรชุมชนคนเก่ง จาก 3 แผนงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณวิจัยในปี 2563-2564 และคว้ารางวัลมาได้ทั้งหมด 7 รางวัล

ได้แก่ รางวัล Popular Vote ประเภทนิทรรศการ รางวัลชมเชย ประเภทชุมชนนวัตกรรม ผลงานชุมชนนวัตกรรม ท่องเที่ยววิถีชุมชนสปาโคลนธรรมชาติบ่อน้ำพุเค็มร้อนบ่อหินฟาร์มสเตย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนินทร์ สังขดวง หัวหน้าโครงการวิจัย รางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมพร้อมใช้ ผลงานนวัตกรรมเครื่องคั่วกาแฟโอ่งอัตโนมัติสำหรับชุมชน โดยมี รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน หัวหน้าโครงการวิจัย รางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมพร้อมใช้ ผลงานนวัตกรรมการติดตามความเค็มเรียลไทม์เพื่อสร้างความมั่นคงทางน้ำสำหรับการปลูกข้าว โดยมี ดร.ณัฐพล แก้วทอง หัวหน้าโครงการวิจัย รางวัลระดับดี ประเภทนวัตกรรมพร้อมใช้ ผลงานนวัตกรรมการจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าปลากะพงสามน้ำ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานวิทย์ แนมใส และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ หัวหน้าโครงการวิจัย รางวัลชมเชยนวัตกรชุมชน ประเภทนวัตกรชุมชน นวัตกรอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชนสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี หอมเขียว หัวหน้าโครงการวิจัย รางวัลระดับดีนวัตกรชุมชน ประเภทนวัตกรชุมชน นวัตกรอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชนสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฏา ร่มเย็น หัวหน้าโครงการวิจัย