วช.ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๖

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๖ และงานแสดงสินค้าประจำปี ๒๕๖๐” หัวข้อ “แผนกลยุทธ์แห่งชาติเพื่อพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศยุค ๔.๐” ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จัดโดย สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งว่า วช.ได้กำหนดจัด “การประชุมวิชาการ การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๖ และงานแสดงสินค้า ประจำปี ๒๕๖๐” เพื่อให้ผู้ใช้สัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ และผู้บริหารหน่วยงานที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของงานเกี่ยวกับงานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์แห่งชาติฯ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพงานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ฯ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ และการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์

ในวันดังกล่าวมีพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ พิธีมอบรางวัลทีอีคิว (TEQ Award) ประจำปี ๒๕๖๐ สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล สพสว.(IAD Award) ประจำปี ๒๕๖๐ สำหรับนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ และหน่วยงานที่สังกัดด้วย การนำเสนอผลงานและการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การนำเสนอประเด็นที่ควรรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย วช. การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอากาศในห้องปฏิบัติการ การอภิปรายเรื่องมาตรฐานการเลี้ยงเพื่องานทางวิทยาศาสตร์การบรรยาย เรื่อง คุณภาพสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และแหล่งที่มา โดย ดร.ประดน  จาติกวนิช ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และหัวข้อการบรรยายและอภิปรายอีกหลายหัวข้อโดยวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญโดยตรงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์ สำหรับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เช่น กรงเลี้ยงสัตว์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น เครื่องสลับเลี้ยง สเตอร์ไลน์ เป็นต้น โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ กว่า ๒๐ หน่วยงาน

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสอบถามรายละเอียดได้ที่:สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่อ งานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทรศัพท์ ๐๒ ๕๗๙ ๐๓๘๘www.labanimals.net Email : [email protected]