ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ PTT RUTS Smart Farming ได้รับรองมาตรฐาน GAP

นายทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย อาจารย์เมธาพร มีเดช ในนามผู้รับผิดชอบ และคณาจารย์ บุคลากร ทีม PTT RUTS Smart Farming ให้การต้อนรับ คุณอาพร คงอิสโร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์​วิจัยและพัฒนา​การเกษตร​ นครศรี​ธรรมราช​ ในนามตัวแทน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสส่งมอบเอกสารการรับรอง ให้กับศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ PTT RUTS Smart Farming ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มกษ. 9001-2556 ชนิดพืช ไฮโดรโปนิกส์ พื้นที่ 0.5 ไร่ โดยรับรองตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 27 ตุลาคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ PTT RUTS Smart Farming เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอขนอม โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนทุนการดำเนินการ บนพื้นที่ของ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม กว่า 10 ไร่ และการให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการขอมาตรฐาน GAP สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม ซึ่งดำเนินงานมาแล้วกว่า 1 ปี สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ นักศึกษาจบใหม่ไม่มีงานทำ ปตท. ได้มีนโยบายที่จะช่วยบรรเทา โดยสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพกลุ่มต่างๆ จ้างนักศึกษาจบใหม่เข้ามาทำงาน ช่วยเหลือสังคมกลุ่มเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด-19 กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศภายใต้โครงการ “นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม” ขณะนี้มีกิจกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ปลูกผักเพื่อน้อง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม บุคลากร พี่น้องประชาชน  บริเวรใกล้เคียง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้วิธีปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ และเมื่อได้ครบกำหนดเวลาเก็บเกี่ยว ส่วนหนึ่งนำไปรับประทาน ส่วนหนึ่งนำไปส่งต่อให้กับ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอขนอม เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันลดค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันให้กับทางโรงเรียน