สตรอเบอร์รี่ ให้ระวังไรสองจุดระบาด

ระยะนี้จะมีความชื้นในอากาศสูงและมีฝนตก กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอร์รี่เฝ้าระวังการเข้าทำลายของไรสองจุดในระยะที่สตรอเบอร์รี่มีการผลิตไหล ให้เกษตรกรสังเกตสตรอเบอร์รี่บริเวณใต้ใบจะพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยไรสองจุดดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ ทำให้ผิวใบบริเวณที่ไรดูดทำลายอยู่มีลักษณะกร้าน ใต้ใบเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดง ผิวใบด้านบนเหนือบริเวณที่ไรดูดทำลายอยู่จะเห็นเป็นจุดด่างขาวเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไป

กรณีที่การเข้าทำลายรุนแรงขึ้น จุดด่างขาวเล็กๆ จะค่อยๆ แผ่ติดต่อกันเป็นบริเวณกว้าง จนทำให้ทั่วทั้งใบเหลืองซีด ใบร่วง อาจส่งผลทำให้ต้นสตรอเบอร์รี่หยุดชะงักการเจริญเติบโต และผลผลิตลดลงได้ เมื่อตัวไรที่ทำลายอยู่บริเวณใต้ใบนี้มีประชากรหนาแน่นมากขึ้น ตัวไรจะสร้างใยสานโยงไปมาระหว่างใบและยอดของต้นพืชที่อาศัยอยู่ เพื่อรอให้ลมพัดพาตัวไรที่เกาะอยู่ตามเส้นใยลอยไปตกยังใบหรือยอดพืชต้นอื่นที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์กว่าต่อไป

แนวทางในการป้องกันกำจัด เกษตรกรต้องหมั่นทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ และไม่ควรปลูกพืชผักแซมในแถวปลูกสตรอเบอร์รี่ เพราะจะเป็นการเพิ่มพืชอาศัยให้ไรสองจุด หากสำรวจพบการระบาดให้ใช้ชีววิธีในการปล่อยไรตัวห้ำ ตั้งแต่เริ่มพบไรสองจุดเข้าทำลายใต้ใบสตรอเบอร์รี่ (1-2 ตัวต่อใบย่อย) ในอัตรา 2-5 ตัวต่อต้น หรือประมาณ 5,300-13,300 ตัวต่อแปลงสตรอเบอร์รี่พื้นที่ 1 งาน และควรปล่อยเป็นระยะๆ ห่างกันประมาณ 2 สัปดาห์ กรณีที่มีจำนวนไรสองจุดสูงเกินกว่า 5-20 ตัวต่อใบย่อย ให้ปล่อยไรตัวห้ำในอัตราสูง 30-40 ตัวต่อต้น จำนวน 3-4 ครั้ง ไรตัวห้ำจะสามารถควบคุมการระบาดของไรสองจุดได้