สหกรณ์การเกษตรโขงเจียม จำกัด ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน จนสามารถดำเนินธุรกิจมีกำไร สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับสมาชิก

จากประสบปัญหาการดำเนินงานในอดีต คณะกรรมการสหกรณ์จับมือสมาชิกมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทาง  ที่สำคัญ คือ ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร ทั้งการรับฝากเงิน การจ่ายเงินกู้ จัดหาสินค้ามาจำหน่าย และรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก รับซื้อในราคายุติธรรม พร้อมสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ สร้างอาชีพสร้างรายได้ สมาชิกเชื่อมั่นเกิดความศรัทธาในระบบสหกรณ์

นายไมตรี ลาสา ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรโขงเจียม จำกัด กล่าวว่า ย้อนไปเมื่อปี 2539 สหกรณ์เกิดข้อบกพร่อง เริ่มขาดสภาพคล่องทางการเงิน ได้ทำการตรวจสอบพบการทุจริตในสหกรณ์ ยอดความเสียหายมูลค่า 8 ล้านบาทเศษ และได้ดำเนินคดีกับผู้ทุจริตทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ภายหลังจากประสบปัญหาการดำเนินงาน ทำให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ดำเนินธุรกิจค่อนข้างลำบาก ต้องแก้ปัญหาในหลายด้าน รวมทั้งสมาชิกหลายร้อยรายขอลาออก และไม่มีความเชื่อมั่นต่อสหกรณ์ทำให้สหกรณ์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่เร่งทำความเข้าใจ ชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อฟื้นฟูสหกรณ์ให้สมาชิกรับทราบ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อสหกรณ์ด้วย

นอกจากนี้ ยังได้รับความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนองค์ความรู้ แนะนำส่งเสริมการดำเนินงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนด้านเงินทุน และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เข้ามาช่วยเหลือเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน อาทิ ให้เครดิตสินค้า ปัจจัยการผลิตการเกษตรนำไปจำหน่ายให้กับสมาชิก สหกรณ์ขอกู้เงินและขอรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นมาเป็นทุนหมุนเวียนภายในสหกรณ์ให้เกิดรายได้ เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์ต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการพิเศษเพื่อขอกู้เงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปบริการสมาชิกประกอบอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมกับมีการระดมทุนจากสมาชิกทั้งการรับฝากเงินจากโครงการต่าง ๆ และการให้สมาชิกถือหุ้นด้วยความสมัครใจ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาการดำเนินงานทำให้ธุรกิจดีขึ้นตามลำดับ สหกรณ์เริ่มมีกำไร และได้จัดสรรกำไรสุทธิตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์ จนกระทั่งปีบัญชี พ.ศ. 2564 สามารถตัดขาดทุนสะสมหมดจากบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งเริ่มมีเงินทุนสำรองในสหกรณ์เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับสมาชิก

ด้าน นายสมนึก ระวิพันธ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลาที่ได้การดำเนินการแก้ไขปัญหาสหกรณ์แห่งนี้ เริ่มจากการประชุมหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ วางแผนการฟื้นฟูสหกรณ์ จัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา โดยระดมความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แนะนำให้มีการแก้ไขข้อบังคับเรื่องต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับกับการดำเนินงาน

พร้อมกับให้รายงานการแก้ไขปัญหา ติดตามผลการดำเนินงาน และประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์ควบคู่กับการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสหกรณ์ยังต้องให้การศึกษาอบรมให้ความรู้กับสมาชิกเพิ่มเติม ประชุมกลุ่มสมาชิก ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบถึง ปัญหาของสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหา ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับสำรวจความต้องการของสมาชิกเพื่อพิจารณาวางแผนการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม และส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้กับกลุ่มสมาชิกนำไปเลี้ยงสัตว์และสร้างระบบน้ำในไร่นา เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพ สมาชิกมีความกินดีอยู่ดีต่อไป

สหกรณ์การเกษตรโขงเจียม จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2521 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 1,500 คน ในปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 สหกรณ์มีทุนดำเนินงานมากกว่า 15.51 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจ 5 ด้าน เพื่อให้บริการสมาชิก ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจเงินฝากออมทรัพย์ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจอื่น ๆ เช่น การศึกษาอบรม และธุรกิจซื้อขายรวบรวมผลผลิตการเกษตร ในรอบปีการผลิตที่ผ่านมา สหกรณ์ดำเนินการรวบรวมข้าวเปลือก ปริมาณ 54 ตัน มูลค่า 652,518 บาท มันสำปะหลัง ปริมาณ 594 ตัน มูลค่า 2.375 ล้านบาท  และยางพารา ปริมาณ 348 ตัน มูลค่า 9.436 ล้านบาท และในทุกฤดูกาลการผลิตมีแผนการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือก 50 ตัน มูลค่า   6 แสนบาท มันสำปะหลัง 500 ตัน มูลค่า 2 ล้านบาท และยางพารา 400 ตัน มูลค่า 10 ล้านบาท

ปัจจุบันสหกรณ์ยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก ส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพโดยสหกรณ์มีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านการตลาด ภายใต้แนวคิด การตลาดนำการผลิต จะทำให้สหกรณ์สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับสมาชิก ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของการจัดตั้งสหกรณ์ ภายใต้วิสัยทัศน์ สหกรณ์การเกษตรโขงเจียม จำกัด เป็นองค์การของเกษตรกร มุ่งช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือตนเองให้เกิดคุณภาพ ตามหลักการ วิธีการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับสังคมและท้องถิ่นด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแผนงานของสหกรณ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถเป็น    ที่พึ่งให้มวลสมาชิกได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

นับได้ว่าการใช้กลไกสหกรณ์พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ช่วยเหลือด้านสวัสดิการของสมาชิกสหกรณ์ ยังมุ่งสร้างประโยชน์เพื่อให้สมาชิกได้พึ่งพาอาศัยกัน ช่วยกันสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนในด้านต่าง ๆ “การรวมกลุ่ม” จะช่วยลดต้นทุนการผลิต ขยายช่องทางการตลาด สร้างอำนาจต่อรอง จนก่อให้เกิดความเข้มแข็งกับสมาชิกสหกรณ์และชุมชน