เช่าที่พัสดุ 629 ไร่ ผุดนิคมสะเดา กระตุ้นลงทุนเขตศก.พิเศษใต้ ตั้งเป้าสร้างรายได้ 1.3 หมื่นล.

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ลงนามกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ จัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา พื้นที่ 629 ไร่ ที่ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ระยะการเช่า 50 ปี

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า เป็นการลงนามต่อจากการลงนามเช่าที่ดินราชพัสดุ จังหวัดสระแก้ว เพื่อพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง กนอ.พัฒนาพื้นที่แล้ว เช่น ก่อสร้างอาคารสำนักงาน กนอ. และสร้างโรงงานสำเร็จให้เอสเอ็มอีเช่า คาดว่าจะเปิดตัวโครงการปลายปี 2561 สำหรับพื้นที่สะเดาออกแบบเรียบร้อยแล้วและอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ซึ่งอีไอเอผ่านการพิจารณาระดับจังหวัดแล้ว คาดเดือนตุลาคมเสนอเข้าคณะกรรมกรรมการอีไอเอใหญ่พิจารณา ซึ่ง กนอ.พร้อมเริ่มพัฒนากลางปี 2561 ทั้งนี้ ศักยภาพของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสะเดา มีความพร้อมทั้งด้านวัตถุดิบ แรงงาน และระบบคมนาคม ขนส่งสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่มาเลเซีย เชื่อมถึงสิงคโปร์ ผ่านด่านศุลกากรสะเดา-รัฐเกดะห์ และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์-รัฐปะลิส นอกจากนั้น ยังมีท่าเรือน้ำลึกที่ อำเภอสิงหนคร และท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป้าหมายหลักคือสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้มากขึ้น และเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน

นายวีรพงศ์ กล่าวว่า กนอ.กำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา ให้เกิดรายได้ ประกอบด้วย พื้นที่อุตสาหกรรม 289.63 ไร่ พื้นที่อุตสาหกรรมบริการ โลจิสติก 119.57 ไร่ พื้นที่เขตประกอบการเสรี (ฟรีโซน) 81.28 ไร่ พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค 286.31 ไร่ พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 102.86 ไร่ พื้นที่เขตพาณิชยกรรม 48.28 ไร่ รองรับ 11 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล ได้แก่ แปรรูปสินค้าเกษตรและการถนอมอาหาร อุตสาหกรรมเบา กิจการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากยางพารา และกิจการผลิตเครื่องใช้อนามัยจากยาง เคมีภัณฑ์และพลาสติก ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ หรือเครื่องใช้จากพลาสติก กิจการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หรือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กิจการการผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า ศูนย์กระจายสินค้า และกิจการห้องเย็นเก็บสินค้า คาดก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในพื้นที่กว่า 13,000 ล้านบาท และการจ้างงานกว่า 3,000 คน

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน