กรมประมงคว้ารางวัล Compliance Award ส่งท้ายปี 66 หน่วยงานภาครัฐที่มีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง รับรางวัล “Compliance Award” หน่วยงานภาครัฐที่มีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance : GPPC) จาก นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้แพลตฟอร์มหน่วยงานภาครัฐฯ

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นธรรมในการใช้ข้อมูล และความโปร่งใสต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาตรฐานการดำเนินงาน และศักยภาพขององค์กรที่พร้อมจะก้าวเป็นระบบราชการ 4.0 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของข้อมูลทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ ชาวประมง บุคลากร หรือผู้รับบริการอื่น ว่ากรมประมงจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลมีความปลอดภัย จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมผ่านกระบวนการด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance : GPPC)  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) โดยได้นำระบบแพลตฟอร์มภาครัฐที่รองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้งานภายในกรมประมง เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในฐานะเจ้าของข้อมูล เนื่องจากปัจจุบันกรมประมงได้กำหนดนโยบาย ข้อสั่งการ ระเบียบปฏิบัติ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Office: DPO) รวมถึงการเผยแพร่การขอความยินยอม การแจ้งเจ้าของข้อมูล ช่องทางการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล การแจ้งเหตุละเมิด รวมทั้งสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการจัดทำบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อทราบถึงช่องโหว่ที่ข้อมูลอาจรั่วไหลหรือเสี่ยงต่อการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยในอนาคตกรมประมงมีแผนดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับงานมอบรางวัลในวันนี้ มีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินภายใต้เงื่อนไขและวิธีการประเมินของ สดช. เข้าร่วมรับรางวัล จำนวน 125 รางวัล ซึ่งแบ่งเป็นรางวัล หน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเลิศ ได้รับรางวัล Best Practice จำนวน 10 รางวัล รางวัลหน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับรางวัล Compliance Award จำนวน 43 รางวัล และทั้งนี้ โครงการฯ เล็งเห็นถึงความตั้งใจของหน่วยงานเป้าหมายซึ่งได้มีความพยายามในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้ขอมอบรางวัลประกาศนียบัตรชมเชย จำนวน 72 รางวัล โดยกรมประมงเป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับรางวัล Compliance Award

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า รางวัลดังกล่าวนี้ เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่แสดงให้เห็นว่า กรมประมงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะยกระดับการดำเนินงานให้เข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อช่วยสนับสนุนมาตรการบริหารจัดการกำลังคนของรัฐบาล ควบคู่ไปกับการพัฒนางานด้านการบริการให้กับประชาชน โดยพร้อมที่จะนำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินรางวัลต่างๆ มาเป็นโอกาสในการทบทวนปรับปรุง เพื่อให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ และผลจากการดำเนินการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2566 ส่งผลทำให้กรมประมงได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอันจะเห็นได้จากในปี พ.ศ. 2563 กรมประมงได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัล ปี 2564 จำนวน 7 รางวัล ปี 2565 จำนวน 9 รางวัล และในปี 2566 นี้กรมประมงได้รับรางวัลจำนวน 13 รางวัล และติด 1 ใน 10 หน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจากสำนักงาน ก.พ.ร. มากที่สุด นอกจากนี้ ได้นำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการประชาชน (INFO) พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 97 ซึ่งแน่นอนว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จของผลงานการดำเนินงานข้างต้นนั้นเกิดขึ้นจากผู้บริหารและบุคลากรกรมประมงที่มุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเท ในการทำงาน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมุ่งไปสู่ “ประมงปลอดภัย ประมงมั่นคง และประมงยั่งยืน” ในปี 2567 ต่อไป