อ.ส.คเร่งวิจัยผลิตภัณฑ์แร่ธาตุโคนมสูตรใหม่ สำหรับโคนม–โคเนื้อในเชิงพาณิชย์

อ.ส.ค. เร่งวิจัยผลิตภัณฑ์แร่ธาตุโคนมสูตรใหม่สำหรับโคนม–โคเนื้อในเชิงพาณิชย์ เพื่อลดความเสี่ยงปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์และโรคในโคนม ช่วยลดต้นทุนในการผลิตและยกระดับการเลี้ยงโคนมให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม

นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า เพื่อยกระดับการเลี้ยงโคนมให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย จึงได้มอบหมายให้กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม จัดทำโครงการวิจัยการใช้แร่ธาตุประจุลบสำหรับโคนม–โคเนื้อในเชิงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้แร่ธาตุประจุลบในโคนมก่อนคลอด ทำการศึกษาการใช้แร่ธาตุประจุลบในโคนมก่อนคลอด ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า redMin เพื่อลดความเสี่ยงปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์และโรคในโคนม ช่วยลดต้นทุนในการผลิตและยกระดับการเลี้ยงโคนม

ซึ่ง อ.ส.ค. มีแผนส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์แร่ธาตุสูตรใหม่จำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ผลการดำเนินการวิจัยในโคนมก่อนคลอด พบว่า การให้ redMin ระดับ 300 กรัม/ตัว/วัน ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของระดับค่าความเป็นกรด–ด่าง (pH) ในปัสสาวะลดลงอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะช่วยลดผลกระทบจากภาวะหลังคลอดที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประสิทธิภาพการผลิตโคนม

นายสมพร ศรีเมือง กล่าวถึงแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมแร่ธาตุโคนมสูตรใหม่ด้วยว่า ปัจจุบันแร่ธาตุที่ อ.ส.ค. ผลิตและจำหน่ายให้เกษตรกร เป็นแร่ธาตุเพียงสูตรเดียวที่ใช้กับโคนมทุกระยะ ด้วยความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของโคนมก่อนคลอด อ.ส.ค. จึงได้พัฒนา redMin ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท ออลเทค ไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ใช้เทคโนโลยีการเคลือบแร่ธาตุซึ่งเป็นสิทธิบัตรของบริษัท ออลเทค ไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ทำให้โคนมกินแร่ธาตุชนิดนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น

การเสริม redMin ให้โคนมระยะก่อนคลอด 1 เดือนในระดับที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันโรคขาดแคลเซียม คีโตซิส ขาเจ็บ รกค้าง และปัญหาระบบสืบพันธุ์ ทำให้โคนมคลอดง่าย และผลิตน้ำนมหลังคลอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ redMin ยังช่วยลดต้นทุนค่ารักษาโรคให้เกษตรกรและเพิ่มรายได้จากการผลิตน้ำนมที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย และด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่า อ.ส.ค. จึงมั่นใจเชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทุกรายให้มาลองใช้ redMin แร่ธาตุสูตรใหม่จาก อ.ส.ค. ที่จะช่วยให้โคนมแข็งแรง ลดปัญหาโรคระบบสืบพันธุ์ ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตน้ำนมได้อย่างแน่นอน