“ธรรมนัส” ลั่น ! ไฟเขียว “เพิ่มวันทำการประมง” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เป็นของขวัญปีใหม่ ให้พี่น้องชาวประมง

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ในรอบปีการประมง 2566 คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ได้มีการจัดสรรวันทำการประมงเพื่อควบคุมกลุ่มเรือที่ใช้เครื่องมือประมงประสิทธิภาพสูง 7 เครื่องมือ ได้แก่ อวนลากคู่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคานถ่าง อวนล้อมจับ อวนล้อมจับปลากะตัก อวนครอบปลากะตัก และ อวนช้อน/ยกปลากะตัก จำนวน 4,487 ลำ (จากเรือประมงพาณิชย์ที่กรมประมงได้ออกใบอนุญาตทำการประมงให้ จำนวนทั้งสิ้น 9,357 ลำ) โดยฝั่งอ่าวไทยมีการควบคุมวันทำการประมงในสัตว์น้ำหน้าดินและปลาผิวน้ำ 240 วัน และปลากะตัก 255 วัน ในฝั่งทะเลอันดามันมีการควบคุมวันทำการประมงในสัตว์น้ำหน้าดิน 270 วัน ปลาผิวน้ำ 255 วัน และปลากะตัก 225 วัน

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่ได้รับการรายงาน พบว่า ปัจจุบันมีเรือจำนวนหนึ่งหยุดออกเรือไม่ได้ออกไปทำการประมง เป็นเหตุให้มีปริมาณสัตว์น้ำคงเหลือทั้งสิ้น จำนวน 177,429 ตัน ประกอบกับในช่วงเวลาที่เหลือของปีการประมง 2566 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2567 มีกลุ่มเรือที่ได้รับผลกระทบจากจำนวนวันทำการประมงไม่เพียงพอ จำนวน 1,200 ลำ ดังนั้น เพื่อเป็นการนำสัตว์น้ำที่ได้โควต้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามค่าการประเมินปริมาณสัตว์น้ำที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประมง ปีการประมง 2566 เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพตามนโยบายของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการให้พี่น้องเกษตรกรชาวประมง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ กรมประมงจึงได้มีการเสนอให้เพิ่มวันทำการประมงให้กับเรือที่ใช้เครื่องมือประสิทธิภาพสูงที่ประสบปัญหาวันทำการประมงใกล้หมดลง ดังนี้
1. ฝั่งอ่าวไทย
1.1 กลุ่มเครื่องมือทำการประมงสัตว์น้ำหน้าดิน จัดสรรวันทำการประมงเพิ่ม จำนวน 50 วัน
1.2 กลุ่มเครื่องมือทำการประมงปลาผิวน้ำ จัดสรรวันทำการประมงเพิ่ม จำนวน 50 วัน
1.3 กลุ่มเครื่องมือทำการประมงปลากะตัก จัดสรรวันทำการประมงเพิ่ม จำนวน 30 วัน
2. ฝั่งทะเลอันดามัน
2.1 กลุ่มเครื่องมือทำการประมงสัตว์น้ำหน้าดิน จัดสรรวันทำการประมงเพิ่ม จำนวน 20 วัน
2.2 กลุ่มเครื่องมือทำการประมงปลาผิวน้ำ จัดสรรวันทำการประมงเพิ่ม จำนวน 30 วัน
2.3 กลุ่มเครื่องมือทำการประมงปลากะตัก จัดสรรวันทำการประมงเพิ่ม จำนวน 50 วัน
(โดยการจัดสรรวันทำการประมงเพิ่มเติมสำหรับเรือประมงแต่ละลำขึ้นอยู่กับจำนวนวันทำการประมงที่เหลืออยู่ของเรือประมงลำนั้น)

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประมงทะเล ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มวันทำการประมงตามที่กรมประมงเสนอ เพื่อเป็นการนำทรัพยากรสัตว์น้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเกิดการสร้างงานในภาคประมง พร้อมทั้งเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวประมง โดยภายในปีใหม่นี้ กรมประมงจะออกประกาศกรมประมง จัดสรรวันทำการประมงเพิ่มให้ผู้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2566 และนำข้อมูลเข้าระบบ E- License ให้ชาวประมงสามารถทำการประมง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

รองอธิบดี กล่าวในตอนท้ายว่า การจัดสรรการเพิ่มวันทำการประมงในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้หลักและข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งได้มีการหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทั้ง พี่น้องชาวประมง นักวิชาการภาคการศึกษา ฯลฯ โดยกรมประมง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ จริงใจในการดำเนินการแก้ไขปัญหาภาคการประมงไทย และไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรประมงควบคู่ไปกับวิถีความเป็นอยู่และอาชีพของพี่น้องชาวประมงที่มั่นคง ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ ท้ายนี้ ขอขอบคุณพี่น้องชาวประมงที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐมาโดยตลอด และมองเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน