กรมหม่อนไหมเร่งดำเนินการตามนโยบาย ปี 2567 ของกรมหม่อนไหม โดยเน้นให้ความสำคัญกระบวนการหม่อนไหมทั้งระบบครบวงจร

กรมหม่อนไหมมีจุดเน้นในการขับเคลื่อนงานด้านหม่อนไหม ให้ความสำคัญกับต้นน้ำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หม่อนไหมให้ได้มาตรฐาน เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพ ผลผลิตสูง การสนับสนุนงานด้าน หม่อนไหมในพื้นที่โครงการพระราชดำริต่าง ๆ และการขยายผลโครงการไปสู่ชุมชนพันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า ในปี 2567 กรมหม่อนไหมมีจุดเน้นในการขับเคลื่อนงานด้านหม่อนไหม ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับต้นน้ำ ในการส่งเสริมให้เกษตรกรรายใหม่และฟื้นฟูเกษตรกรหม่อนไหมรายเดิมให้หันกลับมาปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมมากยิ่งขึ้น โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับกรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะในพื้นที่ สปก. และ คทช. รวมทั้งวางแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับภาคเอกชนภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

2. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมและเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเส้นไหมและผ้าไหมให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อกับความต้องการของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการผลิตผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน ซึ่งเป็นมาตรฐานผ้าไหมไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานไว้

3. เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปัจจัยการผลิตพันธุ์หม่อน ไข่ไหม ให้มีคุณภาพมีผลผลิตสูง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรที่ขอรับบริการ

4. พัฒนา/ปรับปรุงพันธุ์หม่อน พันธุ์ไหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหม่อนไหมให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างเพียงพอ

5. สนับสนุนการดำเนินงานด้านหม่อนไหมในพื้นที่โครงการพระราชดำริต่าง ๆ และขยายผลโครงการไปสู่ชุมชน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และประกอบอาชีพในถิ่นฐานของตนเอง