สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน คว้ารางวัลสหกรณ์ดีเด่น ด้วยจุดยืนที่แข็งแกร่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด คว้ารางวัลสหกรณ์ดีเด่นประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2567 ในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สร้างผลกำไรทุกธุรกิจสะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการ ถือเป็นตัวอย่างของสหกรณ์ที่มีการพัฒนาและมีจุดยืนที่แข็งแกร่ง

นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำพูน
นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำพูน

นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ได้เข้าไปแนะนำ ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการรับรู้ร่วมกัน ในเรื่องการดำเนินงานและการบริหารจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำการดำเนินโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน และเพิ่มความหลากหลายในการดำเนินธุรกิจ

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา สิ่งที่ทำให้สหกรณ์แห่งนี้มีความเข้มแข็งคือ ดำเนินกิจการด้วยการกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่น (ทุนภายนอก) ที่มีต้นทุนต่ำมาบริหารจัดการจนกระทั่ง ปัจจุบันสหกรณ์ใช้เงิน (ทุนภายใน) ค่าหุ้น และเงินรับฝาก มาบริหารจัดการให้บริการแก่สมาชิก ปัจจุบันสหกรณ์ดำเนินงานด้วย ความมั่นคงและเป็นต้นแบบในการนำเทคโนโลยีมาใช้ ในการบริหารจัดการและให้บริการสมาชิก โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งเข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งสร้างความเชื่อมั่น และความภาคภูมิใจแก่สมาชิกทุกคน 

ด้าน นายเนตร พงษ์ตุ้ย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
ด้าน นายเนตร พงษ์ตุ้ย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ด้าน นายเนตร พงษ์ตุ้ย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน กล่าวถึงจุดเด่นของสหกรณ์ ที่ผ่านการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยผลงานหลักมาจากความคิดริเริ่มในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสมาชิก ได้แก่ โครงการ LPNPH Official Account Connect เป็นการบริหาร จัดการข้อมูลเพื่อให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก ผ่าน website หรือ ระบบ Line official แบบ Realtime และโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงเงินกู้ตรวจสอบลายเซ็นผ่าน QR – CODE การตรวจสอบลายเซ็นในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเงินกู้ เพื่อลดขั้นตอนในการวิเคราะห์ความเสี่ยงลดความผิดพลาด และส่งผลให้สมาชิกเข้าถึงระบบการกู้เงินได้ง่ายขึ้น โดยมีการดำเนินงานของสหกรณ์ผ่านโครงการที่สำคัญที่มุ่งเน้นนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานมาใช้ในการบริการ ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการจัดทำเอกสาร 

โดยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.. 2524 มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 2,290 ราย ทางสหกรณ์ให้บริการด้านสินเชื่อแก่สมาชิก และบริการด้านรับฝากเงินจากสมาชิก ในปีนี้ทางสหกรณ์ได้ดำเนินงานด้วยความมั่นคงและเป็นต้นแบบในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการสมาชิก โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งเข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจแก่สมาชิกทุกคน ด้วยจุดยืนที่แข็งแกร่งจากผลการดำเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมา สหกรณ์เสถียรภาพทางการเงิน ในระดับที่ดี ทั้ง 3 ปี 

จากผลการดำเนินงานมีกำไรทุกธุรกิจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสามารถในการบริหารจัดการ โดยปีบัญชีล่าสุดมีปริมาณธุรกิจ 1,452.50 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 119.74 ล้านบาท สหกรณ์จ่ายเงินปันผล 83.07 ล้านบาท และเงินเฉลี่ยคืน 15.90 ล้านบาท สหกรณ์ได้จัดและจ่ายสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก ด้านการศึกษา ด้านการสงเคราะห์ ด้านการรักษาพยาบาล และด้านอื่นๆ ครอบคลุมทุกด้านอย่างต่อเนื่อง และมีผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน อยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์

ปัจจัยที่ทำให้สหกรณ์ประสบความสำเร็จ เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทางด้านสหกรณ์ได้มีการส่งเสริมท่านสมาชิก สร้างเสริมวินัยทางด้านการเงิน มีการให้ความรู้เรื่องการเงินการคลังทั้งในระบบสหกรณ์และนอกสหกรณ์ เพื่อย้ำเตือนภาวะทางเศรษฐกิจ รวมถึงให้การศึกษาอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การดูแลรักษาสุขภาพ การลดรายจ่ายในครัวเรือน การวางแผนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาทิ การสร้างเพจขายของ การสร้างร้านค้าออนไลน์ โครงการส่งเสริมความพอเพียงให้กับสมาชิก ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ซึ่งเป็นจุดที่สหกรณ์ให้ความสำคัญแก่สมาชิกทุกท่านให้รู้จักการออม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ 

ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกในทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็น การวางแผนร่วมกันยึดหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหลักการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เข้ามาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการอย่างไรให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ที่สามารถช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มได้เป็นอย่างดี

รางวัลครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบบอย่างสหกรณ์ที่ดี ถือเป็นรางวัลทรงคุณค่าแก่สมาชิกในกลุ่ม โดยตั้งเป้าหมายจะพัฒนาสหกรณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตนายเนตร กล่าวทิ้งท้าย