ลพบุรีปลูกเมล่อนนอกโรงเรือน สร้างรายได้หน้าแล้ง ดีกว่าทำนา ฟันกำไรต่อไร่เฉียดหลักแสน

นางราตรี รุ่งหัวไผ่  เกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) ปี 2566 เจ้าของสวนสุขใจเมล่อนลพบุรี ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นเกษตรกรผู้ปรับเปลี่ยนจากการทำนาเพียงอย่างเดียว เป็นการปลูกเมล่อนนอกโรงเรือนสร้างรายได้ช่วงฤดูแล้ง รายได้ดีกว่าการทำนา แต่ต้องใส่ใจในการดูแลรักษา

จากเดิมปลูกข้าว ในพื้นที่ 1 ไร่ ใช้ต้นทุนเฉลี่ยประมาณ 4,500 บาท แต่ขายข้าวเปลือกได้กำไรเพียง ไร่ละประมาน 2,000 บาท หากเปลี่ยนเป็นเมล่อนในพื้นที่ 1 ไร่  จะใช้เงินลงทุน ประมาณ 10,000 บาท ปลูกไร่ละ 2,000 ต้น จะได้ผลผลิตประมาณ 3 ตัน ขายส่งได้ตันละ 35,000 บาท สร้างรายได้ไร่ละประมาณ 105,000 บาท หักลบต้นทุนแล้วจะได้กำไรสุทธิ 95,000 บาทต่อไร่ นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มรายได้จากการขายออนไลน์ กิโลกรัมละ 80 บาท ผ่านทาง Facebook สวนสุขใจเมล่อนลพบุรี

นางราตรี รุ่งหัวไผ่

 

คุณราตรี กล่าวว่า เมล่อนนั้นเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย แต่ต้องได้น้ำสม่ำเสมอและต้องไม่มากเกินไป ชอบอากาศร้อนและแสงแดด โดยใช้ระบบน้ำหยดในการปลูก เพราะควบคุมดูแลง่ายสามารถใส่ปุ๋ยและสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดเชื้อราซึ่งเป็นปัญหาหลักของเมล่อน โดยผสมไตรโคเดอร์มาพร้อมกับน้ำได้เลย ที่แปลงจะเริ่มใช้ไตรโคเดอรมาตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มเตรียมดิน

เทคนิคการให้น้ำเมล่อน

คุณราตรี มีเทคนิคการให้น้ำในแปลงปลูกเมล่อน แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

  1. ช่วงแรกของการปลูกหรือช่วงเลี้ยงต้น ให้น้ำ 1 ลบ.ม./ไร่/วัน (1,000 ลิตร)
  2. ช่วงติดผล ให้น้ำ 1.5-2 ลบ.ม./ไร่/วัน  (1,500-2,000 ลิตร)
  3. ช่วงก่อนเก็บเกี่ยว ให้น้ำน้อยกว่า 1 ลบ.ม./ไร่/วัน (< 1,000 ลิตร) งดการให้น้ำก่อนเก็บ 7-10 วัน

ในช่วงฤดูแล้งสามารถปลูกนอกโรงเรือนได้ หากช่วงฤดูฝนจำเป็นต้องเปลี่ยนไปปลูกในโรงเรือน เมล่อนนั้นมีอายุประมาน 75 วัน ในหนึ่งปีสามารถปลูกได้ 3 ครั้ง ซึ่งจากความต้องการน้ำของเมล่อนตลอดช่วงฤดูการผลิตจะใช้น้ำทั้งหมดไม่เกิน 150 ลบ.ม. ต่อไร่  ซึ่งเท่ากับเมล่อน 1 ต้น ใช้น้ำเฉลี่ยเพียงวันละ 1 ลิตร เท่านั้น โดยหนึ่งวันจะแบ่งให้น้ำสองครั้ง ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย

คุณราตรี กล่าวเสริมอีกว่า แนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกเมล่อน ต้องมีแหล่งน้ำที่เพียงพอ และควรใช้น้ำจากบ่อพักของตนเอง ไม่ควรนำน้ำจากแหล่งอื่นเข้ามา เพราะเมล่อนเป็นพืชที่อ่อนแอต่อสารเคมีซึ่งอาจปนเปื้อนเข้ามาได้ ที่สวนสุขใจเมล่อนลพบุรี ระบบการควบคุมน้ำใช้โซล่าเชลล์ 4 แผง ใช้สำหรับปั้มน้ำบาดาล 1 ตัว เพื่อดูดน้ำมาใส่บ่อพักในพื้นที่ 2 งาน  และปั้มหอยโข่งที่ส่งน้ำจากบ่อเข้าสู่แปลง  ซึ่งมีต้นทุนทั้งระบบอยู่ประมาณ 50,000 บาท ปัจจุบันใช้มาแล้ว 3 ปี สามารถควบคุมน้ำในพื้นที่รวม 21 ไร่ และแปลงเมล่อนน้ำหยด จำนวน 5 ไร่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนง.เกษตรจังหวัดลพบุรี

หนุนปลูกพืชน้ำน้อยฤดูแล้ง

นายสุชาติ  กลิ่นทองหลาง เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จังหวัดลพบุรี ได้ส่งเสริมการปลูกพืชน้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ระบบน้ำหยดในการปลูกพืช สำหรับเมล่อนเราส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนได้รับมาตรฐาน GAP  โดยในจังหวัดลพบุรี มีเกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนได้รับรองมาตรฐาน GAP แล้ว จำนวน 8 ราย ในพื้นที่ 23.37 ไร่ และอยู่ระหว่างการรับรองจำนวน 7 ราย ในพื้นที่ 23.75 ไร่

นายสุชาติ  กลิ่นทองหลาง เกษตรจังหวัดลพบุรี

นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนบรรจุภัณฑ์สำหรับจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายผ่านทางตลาดเกษตรกรและเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร อีกทั้งได้สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ให้กับเกษตรกร โดยเกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนส่วนใหญ่จะประสบปัญหาโรคราน้ำค้าง เพลี้ยไฟกับแมลงหวี่ขาว มีความต้องการใช้ไตรโคเดอร์มาและบิวเวอเรีย ซึ่งเกษตรกรสามารถมาขอรับได้ที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ ให้เกษตรกร

สนใจสั่งเมล่อนหรือขอคำปรึกษาการปลูกเมล่อน ได้ที่ Facebook สวนสุขใจ เมล่อนลพบุรี หรือโทรศัพท์ 099 005 9184