เตือนโรคไข้เลือดออก

ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออก (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ค. 2560) พบว่า มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมรวม 24,259 ราย จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต 33 ราย ส่วนใหญ่พบในกลุ่ม อายุ 10-14 ปี และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น จึงขอความร่วมมือจังหวัดดังนี้ 1. ให้ผวจ.กำหนดเป็นวาระจังหวัดในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก (ไข้เด็งกี่) ไข้ปวดข้อยุงลาย ไข้มาลาเรีย ไข้สมองอักเสบชนิดญี่ปุ่น โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคเท้าช้าง

2. รณรงค์และดำเนินการเชิงรุกทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 3. ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับโรคที่มียุงเป็นพาหะ นำโรค 4. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมกันทุกหมู่บ้านในจังหวัด 5. แจ้ง ประสานอปท.ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลาย กรณีพบผู้ป่วยในชุมชน ให้ควบคุมการระบาดของโรคภายใน 24 ชั่วโมง

ความร่วมมือ “ข่าวสด” – กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด