อาชีวะร้อยเอ็ดประกวดนวัตกรรม

ที่วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด นายรังสิต วงษ์แก้ว ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 ขึ้น โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรที่เกี่ยวข้องนักเรียนนักศึกษา จากสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 9 สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
นางยุพิน พิมพ์สอน ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพ มุ่งเน้นการพัฒนาให้มีความเจริญงอกงามทางด้านสติปัญญา ร่างกายและจิตใจควบคู่กับด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ นักวิเคราะห์ ที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างเป็นระบบ ไปสู่คุณภาพของการปฏิบัติงาน มีจิตอาสาบริการต่อสังคม ชุมชน และตนเอง อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2560 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด