แห่สอบครูผู้ช่วยเกือบ 2 หมื่นคน คอมพ์มากสุดกว่า 3 พัน-จิตวิทยาไร้ผู้สมัคร 4-5 ธ.ค. สอบภาค “ก-ข” ประกาศผล 22 ธันวา

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 รับสมัครวันที่ 22-28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ใน 56 กลุ่มวิชา มีอัตราว่างบรรจุได้ 4,680 อัตรา ดังนี้ พื้นที่ปกติ 4,527 อัตรา แบ่งเป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 4,345 อัตรา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 182 อัตรา และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) 153 อัตรา แบ่งเป็น กศจ. 136 อัตรา และ สศศ. 17 อัตรานั้น ภายหลังปิดรับสมัครมียอดผู้สมัครทั้งสิ้น 19,198 คน ดังนี้ พื้นที่ปกติ 17,983 คน แบ่งเป็น กศจ. 17,505 คน และ สศศ. 478 คน และพื้นที่ จชต. 1,215 คน แบ่งเป็น กศจ. 1,171 คน และ สศศ. 44 คน โดยจังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา 1,044 คน จ.สกลนคร 783 คน จ.บุรีรัมย์ 756 คน จ.อุบลราชธานี 707 คน จ.สุรินทร์ 683 คน ส่วนวิชาเอกที่มีผู้สมัครมากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 3,079 คน สังคมศึกษา 2,611 คน วิทยาศาสตร์ 2,012 คน ปฐมวัย 1,803 คน ภาษาอังกฤษ 1,612 คน พลศึกษา 1,510 คน คณิตศาสตร์ 1,228 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 878 คนภาษาไทย 769 คน และประถมศึกษา 411 คน

นายบุญรักษ์กล่าวอีกว่า สำหรับจำนวนผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชาเอก มีดังนี้ ภาษาไทย สมัคร 769 คน ว่าง 692 อัตรา ภาษาอังกฤษ สมัคร 1,612 คน ว่าง 475 อัตรา ภาษาจีน สมัคร 195 คน ว่าง 74 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น สมัคร 28 คน ว่าง 24 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส สมัคร 5 คน ว่าง 5 อัตรา ภาษาเยอรมัน สมัคร 1 คน ว่าง 1 อัตรา คณิตศาสตร์ สมัคร 1,228 คน ว่าง 561 อัตรา วิทยาศาสตร์ สมัคร 2,012 คน ว่าง 181 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป สมัคร 878 คน ว่าง 118 อัตรา เคมี สมัคร 76 คน ว่าง 29 อัตรา ชีววิทยา สมัคร 105 คน ว่าง 19 อัตรา ฟิสิกส์ สมัคร 73 คน ว่าง 29 อัตรา สังคมศึกษา สมัคร 2,611 คน ว่าง 431 อัตรา สุขศึกษาและพลศึกษา สมัคร 13 คน ว่าง 4 อัตรา พลศึกษา สมัคร 1,510 คน ว่าง 241 อัตรา สุขศึกษา สมัคร 132 คน ว่าง 23 อัตรา ศิลปศึกษา สมัคร 235 คน ว่าง 93 อัตรา จิตรกรรม สมัคร 1 คน ว่าง 1 อัตรา ทัศนศิลป์ สมัคร 16 คน ว่าง 15 อัตรา นาฏศิลป์ สมัคร 281 คน ว่าง 120 อัตรา ดนตรี สมัคร 61 คน ว่าง 19 อัตรา

ดนตรีศึกษา สมัคร 129 คน ว่าง 51 อัตรา ดนตรีสากล สมัคร 83 คน ว่าง 46 อัตรา ดนตรีไทย สมัคร 101 คน ว่าง 42 อัตรา ดนตรีพื้นเมือง สมัคร 9 คน ว่าง 3 อัตรา ดุริยางคศิลป์ สมัคร 12 คน ว่าง 6 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ สมัคร 196 คน ว่าง 36 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างไฟ) สมัคร 4 คน ว่าง 3 อัตรา อุตสาหกรรม สมัคร 44 คน ว่าง 6 อัตรา งานช่าง สมัคร 2 คน ว่าง 1 อัตรา เกษตรกรรม สมัคร 349 คน ว่าง 55 อัตรา คหกรรม สมัคร 198 คน ว่าง 48 อัตรา การเงิน/บัญชี สมัคร 244 คน ว่าง 45 อัตรา การเงินการธนาคาร สมัคร 1 คน ว่าง 1 คน บริหารธุรกิจ สมัคร 127 คน ว่าง 8 อัตรา การจัดการทั่วไป สมัคร 31 คน ว่าง 2 อัตรา การตลาด สมัคร 10 คน ว่าง 2 อัตรา คอมพิวเตอร์ สมัคร 3,079 คน ว่าง 203 อัตรา วิทยาการคอมพิวเตอร์ สมัคร 11 คน ว่าง 1 อัตรา การท่องเที่ยวและการโรงแรม สมัคร 2 คน ว่าง 1 อัตรา

ปฐมวัย สมัคร 1,803 คน ว่าง 600 อัตรา ประถมศึกษา สมัคร 411 คน ว่าง 200 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา สมัคร 118 คน ว่าง 22 อัตรา วัดและประเมินผลการศึกษา สมัคร 16 คน ว่าง 5 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว สมัคร 58 คน ว่าง 28 อัตรา จิตวิทยา สมัคร 0 คน ว่าง 1 อัตรา แนะแนว สมัคร 39 คน ว่าง 26 อัตรา บรรณารักษ์ สมัคร 95 คน ว่าง 33 อัตรา โสตทัศนศึกษา สมัคร 7 คน ว่าง 3 อัตรา การศึกษาพิเศษ สมัคร 113 คน ว่าง 23 อัตรา กายภาพบำบัด สมัคร 8 คน ว่าง 5 อัตรา กิจกรรมบำบัด สมัคร 17 คน ว่าง 5 อัตรา หูหนวกศึกษา สมัคร 9 คน ว่าง 2 อัตรา ทางสังคมศาสตร์ สมัคร 25 คน ว่าง 10 อัตรา นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) สมัคร 4 คน ว่าง 1 อัตรา และสัตวศาสตร์ สมัคร 1 คน ว่าง 1 อัตรา

“ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 1 ธันวาคม ประเมินประวัติและผลงาน วันที่ 4-15 ธันวาคม สอบข้อเขียนภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 16 ธันวาคม สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 ธันวาคม และประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 22 ธันวาคม” นายบุญรักษ์กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560