กยท. เฟ้นหามือดี ตำแหน่งผู้จัดการ และรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ BU เดินหน้าธุรกิจยาง สร้างรายได้เต็มตัว

การยางแห่งประเทศไทย กยท. เปิดรับสมัครบุคคลทั้งภายนอก/ภายใน เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ (Business Unit) มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อเดินหน้าธุรกิจยางพาราเต็มสูบ สร้างรายได้อย่างเต็มตัว ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ ถึง 15 ธ.ค. นี้

       นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร เผยว่า กยท. ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลทั้งภายนอกและภายในที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจ รองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ รวมไปถึง หัวหน้าแผนกจัดซื้อ และหัวหน้าแผนกการเงินและบัญชี รวม 4 อัตรา เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558  ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่สามารถประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้และผลประกอบการให้กับองค์กร ซึ่งคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่ง ผู้จัดการ/รองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ คือ ต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การบริหารจัดการด้านธุรกิจเป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและบริการ การลงทุนและการตลาด ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ สามารถกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมการเกษตร ตลาดยางพารา ตลาดสินค้าเกษตร ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลได้อย่างเหมาะสม

นายสุนันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 (หัวหน้าแผนกจัดซื้อ) และนักวิชาการเงินและบัญชี 7 (หัวหน้าแผนกการเงินและบัญชี) หากเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในการยางแห่งประเทศไทย ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้างาน ในหน่วยงานที่มีงบดุลไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปี ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งและต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด พร้อมแนบรายงานประจำปีในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ถึง 15 ธันวาคม 2560 และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.raot.co.th โดยยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ถึงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การยางแห่งประเทศไทย 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-433-2222 ต่อ 147-148 ในวันและเวลาราชการ

“การดำเนินธุรกิจของ กยท. ในฐานะรัฐวิสาหกิจน้องใหม่ เป็นเรื่องที่ท้าทาย ทั้งความรู้ ความสามารถ และนำประสบการณ์มาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้มีมูลค่าเพิ่มในรูปแบบต่างๆ นอกจากการสร้างรายได้แล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างกลุ่มธุรกิจยาง ที่จะมีประโยชน์ในภาพรวมของวงการยางพาราของไทย ดังนั้น บุคคลที่จะเข้ามาบริหารธุรกิจ ต้องเข้าใจในยางพารา และพร้อมนำพา กยท.และยางไทยสู่ตลาดโลก” นายสุนันท์ กล่าวปิดท้าย