จังหวัดระนอง เร่งขับเคลื่อนยกระดับการพัฒนาจังหวัดสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นนำ หลังรวมพลสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่า’

ผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน กับ ร้าน Q Restaurant ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) กับ โมเดิร์นเทรด นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จังหวัดระนอง ได้อนุมัติให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยเชื่อมโยงวิถีตลาดและรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดในปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนการบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยขยายฐานการผลิต และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหารให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มุ่งเน้นและเน้นย้ำงานด้านความปลอดภัยอาหารผ่านโครงการเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร อาทิเช่น โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q และโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้าQ เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดระนองให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ด้านนายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดระนอง กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU)”มาตรฐานสินค้าเกษตร สู่เกษตรกรรมยั่งยืน”

ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยเชื่อมโยงวิถีตลาดและรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัด รณรงค์ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมการรวมกลุ่มเชื่อมโยงตลาด ตลอดจนเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยภาคราชการ เอกชน เกษตรกร แผงร้านค้า Q และร้านอาหาร Q Restaurant รวม 100 คน ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้

มีการจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ มาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตรกรรมยั่งยืน ความมั่นคงด้านอาหาร ด้วย Food Safety เกษตรปลอดภัย วิถีพอเพียง สด ปลอดภัย มั่นใจ Q Market อิ่ม อร่อย ปลอดภัย ไป Q Restaurant สินค้าเกษตรคุณภาพสู่ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ขณะเดียวกันยังมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน กับ ร้าน Q Restaurant ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) กับ โมเดิร์นเทรด ​นอกจากนี้ยังมีการเสวนา“การขับเคลื่อนความปลอดภัยด้านอาหารของจังหวัดระนอง ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม” โดยวิทยากรจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน GAP หรือ สินค้า Q เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าที่มุ่งมั่นทำเกษตรอินทรีย์ ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ร่วมโครงการ Q Restaurant ผู้แทนจากบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)​ ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) อย่างไรก็ตามยังได้มีการบรรยายให้ความรู้“มาตรฐานสินค้าเกษตรกับความปลอดภัยด้านอาหาร” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)อีกด้วย