ศพก. น้ำคำโดยนายอำนาจ ลาสนาม นายก อบต.สร้างงานเพื่อเกษตรกร

นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ ได้รับมอบหมายจากนายทรงพันธ์  จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 98 ม.1 บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ เพื่อสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) มีนายอำนาจ  เป็นผู้ดำเนินการ ในพื้นที่ 7 ไร่

โดยการจัดการพื้นที่เป็นอาคารที่พัก โรงเรือนโค –กระบือ เลี้ยงวัวบราห์มันแดง ม้า ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่งวง ไก่กระดูกดำ มุ้งตาข่ายปลูกพืชปลอดสารพิษ 5 หลัง ขนาด 6X30 เมตร ปลูกเมล่อน มะเขือเทศราชินี

ที่นี่คือ พืชเกษตรอินทรีย์ พื้นที่แบ่งการปลูก ฝรั่ง 150 ต้น กล้วย 250 ต้น พลู พริกไทย มะพร้าว หมาก มะนาว อินทผาลัม การปลูกป่ายางนา 1,000 ต้น บ่อปลาหมอ ปลาดุก 5 บ่อ ขนาด ลึก .50 เมตร  กว้าง 2 เมตร ยาว 6 เมตร นอกจากนี้ยังมี มีมะม่วง สะเดา มะกรูด ข่า ตะไคร้ กระทกรก ผักเม็ก ผักกระโดน เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ตามหลักวิชาการและมีคุณธรรม ตามศาสตร์พระราชา

นายอำนาจ ลาสนาม นายก อบต.น้ำคำ กล่าวว่า มีสูตรน้ำหมักฮอร์โมนหน่อกล้วย ใช้หน่อกล้วย 50 ก.ก.น้ำสะอาด 100 ลิตร ยาคูล 2 ขวด น้ำตาลทรายแดง 2 ก.ก.หมักไว้ 14 วัน วิธีใช้ 1 ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีตรพ่นหรือ ให้ทางราก

การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา การขยายแบบสูตรเชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 ลิตร น้ำตาลทรายแดง 2 ก.ก.ละลายน้ำ 20 ลิตร ทิ้งไว้ 10-15 วัน จนเกิดวุ้น วิธีการใช้1 ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ผสมปุ๋ยคอก เทราดโคนในดิน ป้องกันเชื้อราสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่า

การทำแปลงหญ้ากินนีสีม่วง เนเปียร์ปากช่อง 1 หญ้าแพงโกล่า หญ้าหวานกาฬสินธุ์ เพื่อการเลี้ยงสัตว์ การบริหารจัดการระบบน้ำหยด ระบบสปริงเกอร์ เป็นการให้น้ำแบบประหยัด มีการถนอมอาหารด้วยการการทำฟางอัดฟ่อน หลังการเก็บเกี่ยว เป็น ศพก.ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งครบองค์ประกอบ คน พื้นที่ สินค้า   ดิน น้ำ ข้าว พืช สัตว์ ประมง แปรรูป ผลผลิต การเกษตรอินทรีย์ สู่การตลาดคุณภาพดี คือ อาหารปลอดภัย เป็นศูนย์การศึกษา ดูงานของเกษตรกรในพื้นที่ และเกษตรกรใกล้เคียง ขยายเครือข่ายจาก จุดไข่แดง กระจายสู่ไข่ขาว เพื่อเกษตรกรกินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด ครอบครัวเกษตรกรมีความสุข ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) การเกษตรอินทรีย์ โดย นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการ ในพื้นที่ 20 อำเภอ โดย ศพก.บ้านน้ำคำ ม.1 นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ นายกนกศักดิ์ แสนวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  เกษตรตำบลน้ำคำ เป็นผู้ประสานงาน ศพก.แห่งนี้ ต้องเป็นฐานเรียนรู้ครบองค์ประกอบ ตามแนวทางของงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อเกษตรกร 85 % ของแผ่นดิน หากต้องการศึกษาดูงาน ติดต่อ โทร.098-6653595 นายอำนาจ ลาสนาม นายก อบต.น้ำคำ เพื่อเดินหน้าประเทศไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของคนในแผ่นดิน