สจล.-จุฬา-ซีเอ็มเคแอล ผนึกสายวิศวะ เปิดป.ตรีหุ่นยนต์-เอไอ-ปั้นบัณฑิตสนองวาระชาติ

ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ในช่วงที่ประเทศต้องการบุคลากรสร้างความแข็งแกร่งและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้ทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในยุคนี้ต้องอาศัยการบุณรณาการความรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ จุฬาฯ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ดำเนินการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างหลักสูตรปริญญาตรีสองปริญญาข้ามสถาบันด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากจุฬาฯ และจาก สจล. และทั้งสองสถาบันยังร่วมกับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล พัฒนาหลักสูตรด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากซีเอ็มเคแอล

ด้าน ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. กล่าวว่า ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตอบสนองวาระแห่งชาติในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของประเทศชาติ ซึ่งปัจจุบันพบว่าในด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรอยู่มาก นอกจากนี้จะยังส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบัน ซึ่งแต่ละแห่งมีความเชี่ยวชาญและจุดเด่นต่างกัน ในทางปฏิบัติจึงเป็นการช่วยเติมเต็มศักยภาพซึ่งกันและกัน ภายใต้การใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ อีกทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสามสถาบัน เรียกว่า “คณะกรรมการโครงการความร่วมมือสามฝ่าย” เพื่อดำเนินการจัดตั้งหลักสูตรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ คาดว่าจะดำเนินการได้เสร็จและเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกได้ในปีการศึกษา 2561 โดยนักศึกษาจะหมุนเวียนเรียนทั้งที่จุฬาฯ และสจล. เน้นหลักสูตรด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ ซึ่งปัจจุบันเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์ ไม่เฉพาะในด้านการทำงานซึ่งปัจจุบันมีการคาดการณ์จะเข้ามาแทนแรงงานในหลายๆ วิชาชีพเท่านั้น แต่ยังแทรกซึมอยู่ในเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เราใช้อยู่ทุกวัน

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด