“อุตตม” ดันการค้าอาหาร-ผลไม้ รับปากเอกชนในที่ประชุม ครม.สัญจร แก้ปัญหาหนุน SME ภาคตะวันออก

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการและหารือร่วมภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561 ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561

โดยนายอุตตม เปิดเผยว่า ได้ร่วมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งเอกชนมีความต้องการให้รัฐบาลช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้มีแนวทางแก้ไข โดยใช้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SME มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2563 โดย SME ที่เข้าร่วมโครงการ จะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 10% และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายหรือลดต้นทุนได้ประมาณ 3-5% ของต้นทุนทั้งหมด

ทั้งนี้ จังหวัดระยองมีความต้องการให้มีศูนย์กำจัดของเสียไม่อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กำลังศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดบ่อฝังกลบของเสียไม่อันตราย และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะได้ในบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งปัจจุบันนี้กำจัดขยะชุมชนทั่วไปอย่างครบวงจร และยังมีพื้นที่ว่างสามารถสร้างศูนย์กำจัดของเสียไม่อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมได้

ส่วนความก้าวหน้าของโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ อำเภอสนามไชยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการปรับพื้นที่จำนวน 375 ไร่แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการก่อสร้าง คาดว่าในระยะที่ 1 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนเมษายน 2561 โดยสนามทดสอบยางล้อ R117 ห้องทดสอบและปฏิบัติการมาตรฐานยางล้อที่ยึดมาตรฐานของยุโรป มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ส่วนการดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานจะแล้วเสร็จตามลำดับ ซึ่งศูนย์ทดสอบฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

นอกจากนี้ นายอุตตม ได้กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แนวคิดเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยคุณภาพและมาตรฐานในเชิงสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถเข้าไปจำหน่ายในร้านตามโครงการ ร้าน มอก.”

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์