พืชผักอินทรีย์อำเภอสวุรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางไปพบ นางกอบแก้ว ระวิเรือง ประธานวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า ม.7 ต.สระคู ที่ได้รับการสนับสนุนจากนายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ นางนิรมล ภาสองชั้น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็น ศพก.หรือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย ผู้ผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เครื่องดื่มชาใบข้าวหอมมะลิ คอฟฟี่เมทแป้งข้าวหอมมะลิ ข้าวอินทรีย์ สมาชิกกลุ่ม 71 คน กลุ่มเข้มแข็ง การผลิตเพื่อสุขภาพ ต้นน้ำคือการเกษตรอินทรีย์ กลางการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ ปลายน้ำคือผู้บริโภคเพื่อสุขภาพ