อธิบดีกรมชลฯตรวจโครงการส่งน้ำบำรุงรักษารังสิตใต้ หนุน”คลองสวยน้ำใส ร่วมใจกำจัดวัชพืช” ปีที่ 5

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 และคณะเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของลุ่มน้ำเจ้าพระยา และผลการดำเนินกิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจกำจัดวัชพืช ณ ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 11 ปัจจุบันการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีการเพาะปลูกข้าวนาปรังไปแล้ว 1.16 ล้านไร่ (จากแผน 1.1 ล้านไร่) อยู่ในเกณฑ์ที่ทางกรมชลประทานกำหนด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ให้คงพื้นที่การเพาะปลูกข้าวนาปรัง และขอความร่วมมือเกษตรกรไม่ให้เพาะปลูกข้าวนาปรังรอบ 2 ในพื้นที่ที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางสำนักงานชลประทานที่ 11 ยังได้เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 6 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำทำการเพาะปลูกในฤดูแล้ง

สำหรับโครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจกำจัดวัชพืช กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการบูรณาการกับหน่วยงานระดับจังหวัด ท้องถิ่น เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ และเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ทุ่งรังสิต ร่วมมือกันเก็บวัชพืชตามสายคลองต่างๆ 10 สายคลอง ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้สำนักชลประทานที่ 11 ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ สามารถเพิ่มศักยภาพในการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำและบรรเทาอุทกภัย และสามารถสร้างเครือข่ายดูแลรักษาทางน้ำสาธารณะได้อย่างเป็นรูปธรรม และได้รับรางวัลดีเด่น ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

 

ที่มา : มติชนออนไลน์