พะเยา เฝ้าระวังโรคคู่ขนาน ‘ไทย-ลาว’

พะเยา – นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เผยว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการเปิดประเทศ กรมควบคุมโรคดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรคว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในประเทศและนานาชาติ สนับสนุนพื้นที่ในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กลยุทธ์ในการพัฒนาจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดน ให้มีระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพได้มาตรฐาน

“สสจ.พะเยาร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ จัดประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศคู่ขนาน ไทย-ลาว ขึ้นประสานงานด้านสาธารณสุข 3 ประเด็น คือ ระบบการแจ้งข่าวสารการระบาด ระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลคู่ขนาน ระบบการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคและโรคเอดส์ ระหว่างจังหวัดพะเยากับแขวงไชยบุรี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ”

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด