มทส.เผยอันดับ ม.เฉพาะวิทย์-เทคโน อธิการชี้วัดสามารถสู่มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์

รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กล่าวถึงผลการจัดอันดับความสามารถในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกจำนวนกว่า 26,000 แห่ง ประจำปี 2018 โดย Webometrics ประเทศสเปน ซึ่งปรากฏว่า มทส. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ 1 ของประเทศในกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นอันดับ 7 ของประเทศไทย อันดับที่ 249 ของเอเชีย และอันดับที่ 1,072 ของโลก ว่า การจัดอันดับมาจากการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต นอกเหนือจากผลงานที่ตีพิมพ์ลงในวารสารหรืออื่นๆ วัดความสามารถในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ และความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง

ผลการจัดอันดับของ มทส.ในครั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว มทส.ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ของประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นอันดับที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อันดับที่ 3 และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ

การจัดอันดับโดยหน่วยงานองค์กรต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ดี เพราะทำให้ทราบสถานภาพของมหาวิทยาลัย ได้เห็นถึงพัฒนาการ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล และยังแสดงถึงความก้าวหน้าของ มทส. อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ที่สามารถผลักดันจนมีศักยภาพอยู่ในอันดับใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของประเทศได้

“นอกจากเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกแล้ว ยังเป็นกลไกทำให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาให้แก่ประเทศที่กำลังพัฒนาด้วย ที่ผ่านมาพบว่ามีช่องว่างมากระหว่างอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศพัฒนาแล้วและอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศกำลังพัฒนา ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาและนักวิชาการในมหาวิทยาลัยแสดงข้อมูลและความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ใหญ่ที่สุดในโลก และถึงแม้ว่าการจัดอันดับดังกล่าวไม่ใช่การจัดอันดับคุณภาพของสถาบันการศึกษา แต่สามารถสะท้อนถึงความสามารถในการผลิตและศักยภาพผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต ช่วยให้มหาวิทยาลัยทราบขีดความสามารถในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี” อธิการบดี มทส.กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด