มรภ.สงขลาสนองพระราโชบาย ร.10 ผนึก 3 จังหวัดมุ่งยกระดับพัฒนาการศึกษา-ท้องถิ่น

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบายรัชกาลที่ 10 ร่วมกับ จ.สงขลา สตูล และพัทลุง เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว คือ มรภ.สงขลาจะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชน และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย และกำหนดแผนงานยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนจัดคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย ติดตามประเมินผล รวมถึงพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

โดยจังหวัดมอบหมายภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและการวางแผนงานยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติและดำเนินการตามแนวทางกำหนดในรายละเอียดร่วมกัน

ด้าน ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา กล่าวว่า ที่ผ่านมา มรภ.สงขลาได้หารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนจาก จ.สงขลา สตูล และพัทลุง โดยในปีแรกจะจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานตามความต้องการที่แท้จริงของคนในท้องถิ่น อาทิ การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน/ โอท็อป สู่ตลาดสากล การจัดการท่องเที่ยวชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลรักษาทรัพยากรในท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น พันธุ์พืชพื้นเมือง หรือพืชผักพื้นบ้าน โดยการสำรวจ รวบรวม และศึกษาวิจัยถึงสรรพคุณ คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

“ในส่วนของแผนการดำเนินงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 มรภ.สงขลาได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายซึ่งแบ่งออกเป็น พื้นที่ตามมติสภามหาวิทยาลัย จำนวน 3 พื้นที่ พื้นที่สนองพระราโชบายรัชกาลที่ 10 จำนวน 5 พื้นที่ และพื้นที่สนองพระราโชบายที่จังหวัดกำหนดร่วมกับมหาวิทยาลัย ครอบคลุมทั้ง 3 จังหวัดดังกล่าว” ผอ.สถาบันวิจัยฯ มรภ.สงขลา กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันพุธที่ 4 เมษายน 2561