กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าพัฒนากลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ คัดกลุ่มเข้มแข็ง พัฒนาต่อยอดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

กรมส่งเสริมสหกรณ์เตรียมแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศเชิงรุก คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงาน  โดดเด่นขับเคลื่อนนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เตรียมจัดประชุมตัวแทนกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอที่มีการดำเนินงานประสบผลสำเร็จและมีความเข้มแข็ง เพื่อระดมความเห็นในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เกิดความชัดเจน เชื่อมั่นกลุ่มเกษตรกรหลายแห่งยังสามารถพัฒนาต่อยอดได้

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงแนวทางในการดูแลและพัฒนากลุ่มเกษตรกร ว่า ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีจำนวนกว่า 4,000  แห่งทั่วประเทศ  ซึ่งกรมฯ มีแนวทางที่จะจัดทำแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรในภาพรวมทั้งประเทศ โดยในเดือนมิถุนายนนี้ จะเชิญผู้นำกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอและระดับจังหวัดมาร่วมหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและระดมสมองในการจัดทำแผนพัฒนา กลุ่มเกษตรกรให้มีความชัดเจน ส่งเสริมการร่วมมือกันอย่างเป็นเอกภาพและช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง

เบื้องต้น  จะเชิญตัวแทนกลุ่มเกษตรกรในแต่ละภาค ประชุมร่วมกันเพื่อเปิดโอกาสในการพูดคุยและนำเสนอความคิดเห็นและรับฟังนโยบายจากกรมฯให้ทั่วถึงและเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมทั้งอยากรับฟังแนวคิดในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรจากประธานกลุ่มแต่ละจังหวัด เพื่อนำมาปรับวิธีการทำงานใหม่ และจัดทำแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรและกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ เข้าไปพัฒนากลุ่มเกษตรกรอย่างจริงจัง ที่ผ่านมาได้มีโอกาสลงไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรในหลายจังหวัด พบว่ากลุ่มเกษตรกรหลายแห่งมีการดำเนินงานที่ดี เข้มแข็งและประสบผลสำเร็จในการคิดโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ เช่น ในภาคใต้  กลุ่มเกษตรกร ชาวสวนยางที่จังหวัดตรังและกลุ่มเกษตรกรตะโหมด จังหวัดพัทลุง  เป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือชาวบ้านได้เป็นอย่างดี จึงอยากไปศึกษาโครงสร้าง วิธีการทำงาน และการบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งแล้วมาขยายผลสร้าง กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ  ได้มาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานร่วมกัน

“ยืนยันว่ากรมฯไม่ได้ทอดทิ้งหรือปล่อยปะละเลยกลุ่มเกษตรกร แต่เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องปรับวิธีการทำงานใหม่ ซึ่งจะต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายช่วยกันจัดทำแผนและขับเคลื่อน อย่างเป็นรูปธรรมและมีกระบวนการที่ชัดเจน ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปพบปะกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรหลายแห่ง และเห็นว่ายังมีกลุ่มเกษตรกรที่ช่วยชาวบ้านได้จริง ๆ และมีกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งอีกจำนวนมาก จึงอยากจะจำลองการทำงานของกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้มาขับเคลื่อนและขยายผลไปยังกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป หลายกลุ่มฯที่ตั้งใจทำงานกรมฯจะพยายามหาทางสนับสนุนและหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาให้ หากติดขัดในเรื่องเงินทุนในการดำเนินงาน                     ก็สามารถเสนอโครงการพิเศษเข้ามาเพื่อขอกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำได้  ซึ่งกรมฯจะเสนอธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้พิจารณาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับกลุ่มเกษตรกรต่อไป” นายพิเชษฐ์ กล่าว